Zoeken

Nieuwe regels voor schadevergoeding bij vernatting

Gepubliceerd op 5 juli 2016

Waterschap Rijn en IJssel wil eventuele schade, die voortvloeit uit de stijging van de grondwaterstand (vernatting), zoveel mogelijk voorkomen. Voor gevallen waar dit niet te voorkomen is, is een nieuwe beleidsregel (nadere uitwerking van de keur voor een specifiek onderwerp) opgesteld. Deze beleidsregel maakt het inzichtelijker voor de aanvrager hoe de schadevergoeding is opgebouwd.

Het gaat om schade als gevolg van maatregelen waardoor de grondwaterstand stijgt, zoals het verhogen van het (grond)waterpeil in het kader van Natura 2000 of PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) (Programmatische Aanpak Stikstof) maatregelen. Voor schade als gevolg van hevige regenval of overstroming is deze beleidsregel (nadere uitwerking van de keur voor een specifiek onderwerp) niet bedoeld.

Opbouw nadeelcompensatie

In de nieuwe beleidsregel staat uit welke posten een eventuele vergoeding is opgebouwd, hoe het waterschap de verschillende schadeposten berekent en welke kosten wel en niet voor vergoeding in aanmerking komen. In het algemeen is de toe te kennen nadeelcompensatie opgebouwd uit vermogensschade, inkomensschade, kosten deskundigenbijstand en overige schade. Naast nadeel kan vernatting ook voordelig werken doordat bijvoorbeeld minder droogteschade optreedt. Dit voordeel wordt deels verrekend met de natschade. Niet alle schade wordt vergoed. Alleen als de schade onevenredig is en hoger is dan een normaal maatschappelijk risico, komt deze voor vergoeding in aanmerking.

Deze beleidsregel met de inhoudelijke afwegingen is een aanvulling op de bestaande Procedureverordening. Hierin is vastgelegd welke procedures gelden voor het aanvragen en beoordelen van verzoeken tot nadeelcompensatie.

Ter inzage

De ontwerp beleidsregel ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap (Liemersweg 2, Doetinchem) tot en met 5 augustus 2016. Verder zijn de ontwerp beleidsregel en een toelichtende notitie ook te lezen en te downloaden van de website van het waterschap www.wrij.nl (Ontwerp Beleidsregel Nadeelcompensatie Vernattingsschade) of via www.officiele bekendmakingen.nl (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5023.html). Hier leest u ook hoe een zienswijze kan indienen of bezwaar kan maken.