Zoeken

Vergadering 2 juli 2019

Gepubliceerd op 8 juli 2019

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 2 juli 2019 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf

2. Vaststellen agendavoorstel

3. Investeringsvoorstel Vispassage Kandia

voorstel (pdf, 157 kB)

bijlage (pdf, 13 MB)

4. Investeringsvoorstel planuitwerkingsfase Dijkverbetering Rijnkade Arnhem

voorstel (pdf, 149 kB)

5. Investeringsvoorstel Beheer- en Onderhoudsplan hoogwater kerende kunstwerken fase 2

voorstel (pdf, 93 kB)

6. Besluitvorming Regionale Energiestrategie

voorstel (pdf, 91 kB)

bijlage 1 (pdf, 108 kB)

bijlage 2 (pdf, 27 kB)

7. Bestuursrapportage 2019-1

voorstel (pdf, 131 kB)

bijlage (pdf, 728 kB)

8. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR Aqualysis

voorstel (pdf, 151 kB)

bijlage 1 (pdf, 1.5 MB)

bijlage 2 (pdf, 552 kB)

9. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) en meerjarenraming 2021-2023

voorstel (pdf, 109 kB)

bijlage 1 (pdf, 733 kB)

bijlage 2 (pdf, 536 kB)

10. Aanpassing gemeenschappelijke regeling GBLT

voorstel (pdf, 82 kB)

bijlage 1 (pdf, 225 kB)

bijlage 2 (pdf, 73 kB)

11. Benoeming t.b.v. de commissie voor Georganiseerd Overleg

voorstel (pdf, 25 kB)

12. Benoeming accountant

voorstel (pdf, 73 kB)

13. Mededelingen:

13.1. Samenstelling van de bestuurlijke adviescommissies

mededeling (pdf, 24 kB)

bijlage 1 (pdf, 26 kB)

bijlage 2 (pdf, 130 kB)

bijlage 3 (pdf, 425 kB)

13.2. Besluit deelname aan het Klimaatakkoord

mededeling (pdf, 71 kB)

14. Rondvraag

15. Beknopt verslag / besluitenlijst d.d. 7 mei 2019

verslag 070519 AB (pdf, 116 kB)

16. Sluiting
verslag 020719 AB concept (pdf, 116 kB)