Zoeken

Hoe hitte- en waterbestendig zijn de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek?

Gepubliceerd op 18 november 2020

Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude-IJsselstreek samen met Waterschap Rijn en IJssel de klimaatatlas samengesteld en deze vandaag digitaal gelanceerd.

De klimaatatlas laat de mogelijke effecten van klimaatverandering zien tot op perceelniveau en op een interactieve manier. Thema’s: wateroverlast, overstroming, droogte en hitte. Diverse kaarten geven inzicht in de effecten in de eigen buurt. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het risico op overlast het grootst is. Een kaart toont bijvoorbeeld het effect van extreme neerslag. Welke straten overstromen dan? Een andere kaart geeft aan in welke gebieden het op tropische dagen extra heet aanvoelt. De klimaatatlas is te vinden op www.weetvanwater.nl/klimaatatlas.

Samen moeten we het doen

Heemraad Berend Jan Bussink van Waterschap Rijn en IJssel is blij met de atlas: “De atlas helpt ons als waterschap en gemeenten om met inwoners en bedrijven in gesprek te gaan over het klimaat en weersextremen. Zij bezitten immers een groot deel van het grondoppervlak in ons gebied. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen, we hebben elkaar nodig.”

Gevolgen klimaatveranderingen

De effecten van de klimaatverandering zullen ook in de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude-IJsselstreek merkbaar zijn:

  • in de kernen: hitte-overlast, een toename van de energievraag, droogteschade in tuinen en groenstroken, meer neerslag in korte tijd, waardoor de kans op wateroverlast en overstromingen toeneemt
  • in het verkeer: hinder door wateroverlast op straat, stormschade
  • in de landbouw en de natuur: droogteschade, schade aan ecosystemen, verminderde waterkwaliteit, toename van exoten (niet inheemse planten en dieren) (eikenprocessierups, buxusmot)
  • gezondheid en welzijn: sterfgevallen door hitte, ziekten en plagen

Nederland klimaatbestendig en waterrobuust

Nederland moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn. De klimaatatlassen van de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude-IJsselstreek passen in het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In dit plan hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als mijlpaal bepaald dat in 2050 sprake moet zijn van een klimaatbestendige inrichting van de omgeving. Hierin hebben overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners ieder hun eigen verantwoordelijkheid.

Klimaatatlas op laptop