Zoeken

Aanpak dijkversterking Doesburg-Zutphen vastgesteld

Gepubliceerd op 17 mei 2021

Het waterschap gaat de komende jaren de dijk tussen Doesburg en Zutphen versterken. De 26 kilometer dijk langs de IJssel en Oude IJssel voldoet niet meer aan norm. De dijkversterking zorgt er voor dat onze inwoners ook in de toekomst veilig achter de dijk kunnen wonen, werken en recreëren. Het dagelijks bestuur heeft op 11 mei jl. ingestemd met de indeling en fasering van dit dijktraject in deelprojecten. De gehele dijk is naar verwachting in 2040 volledig versterkt.

Luchtfoto Doesburg
Luchtofoto Doesburg (Gerald Harmsen)

Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.)

Een nieuwe norm uit de Waterwet bepaalt dat de dijken uiterlijk in 2050 aan de moderne veiligheidsnormen moeten voldoen. Dit geldt voor veel dijken in Nederland: 30% hiervan wordt de komende decennia versterkt in de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken, het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Zo ook een groot aantal van de dijken in beheer bij het waterschap. Sinds het najaar 2020 hebben we onderzocht op welke manier de dijk tussen Doesburg en Zutphen in overzichtelijke deelprojecten geknipt kan worden en in welke volgorde deze kunnen worden uitgevoerd. Hierbij zijn de provincie Gelderland, de gemeenten Doesburg, Bronckhorst en Zutphen en Rijkswaterstaat nauw betrokken.

Trajectindeling en fasering

Het eindresultaat van deze inventarisatie is verwoord in een zogenaamde Trajectaanpak. De dijk tussen Doesburg en Zutphen is verdeeld in drie deelprojecten. Het eerste deelproject is de Den Elterweg, deze ligt ter plaatse op de dijk. Het tweede deelproject Bronsbergen-Zutphen loopt aansluitend van de Den Elterweg tot aan Zutphen. Als laatste zal het deelproject Doesburg-Rha opgepakt worden.

Kaartje Trajectindeling dijkversterking Doesburg Zutphen

Vervolg (voor)verkenning

In het najaar van 2021 start de voorverkenningsfase van de eerste twee deelprojecten Den Elterweg en Bronsbergen-Zutphen. In de voorverkenningsfase staat het onderzoek naar de mogelijke versterkingsmaatregelen en het gesprek met de omgeving, bewoners, bedrijven, en andere belanghebbenden, centraal. Het eindproduct van de voorverkenning, over ongeveer 2 jaar, is een heldere dijkversterkingsopgave voor het deelproject.