Zoeken

Waterschap Rijn en IJssel en burgerinitiatief IJsselwind willen door met realisatie Windpark IJsselwind

Gepubliceerd op 6 september 2021

Waterschap Rijn en IJssel en burgerinitiatief IJsselwind hebben het voornemen door te gaan met het realiseren van Windpark IJsselwind in Zutphen. Dit hebben het college van dijkgraaf en heemraden en het bestuur van IJsselwind besloten. De drie windturbines zijn gepland langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde-West.

In mei 2021 is het bestemmingsplan en de vergunning voor de drie windturbines in Zutphen door de Raad van State vernietigd. Na een zorgvuldige afweging hebben Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind het voornemen een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen bij Provincie Gelderland als bevoegd gezag voor windenergie. Gezien de klimaatverandering hebben we geen tijd te verliezen en nemen we als waterschap en IJsselwind onze verantwoordelijkheid.

De initiatiefnemers gaan in overleg met de Omgevingsadviesraad (OAR) en het Bewonersplatform over hoe zij de komende tijd bij het proces worden betrokken.