Klacht indienen - Attentie


Onze medewerkers proberen hun werk goed te doen. Vindt u dat u niet correct wordt behandeld door een medewerker of bestuurder van het waterschap dan heeft u de mogelijkheid formeel een klacht in te dienen bij het waterschap.

U mag onze medewerkers en bestuurder erop aanspreken als u vindt dat u niet correct wordt behandeld. Als u er niet uit komt met de betrokken medewerker of diens leidinggevende, heeft u de mogelijkheid formeel een klacht in te dienen bij het waterschap. U kunt ook direct kiezen voor het indienen van een klacht. Het waterschap heeft hiervoor een klachtenregeling.

Klacht, melding of bezwaar?

De klachtenregeling is bedoeld voor klachten over het gedrag van een medewerker of bestuurder. Bijvoorbeeld als iemand u onvriendelijk te woord heeft gestaan. Klachten over de uitvoering van waterschapstaken, zoals onderhoud, waterkwaliteit of wateroverlast worden als melding in behandeling genomen. Via deze website kunt u een melding maken. U kunt de melding ook telefonisch doorgeven op (0314) 369369. Een melding valt niet onder de klachtenregeling.
Ook klachten over het beleid van het waterschap, zoals het maaibeleid, vallen niet onder de klachtenregeling. Voor deze klachten kunt u (indien het besluit net genomen) is bezwaar maken  of contact opnemen met het waterschap via het algemene nummer.

Schriftelijke klacht

U kunt uw klacht indienen via het hiervoor bestemde e-formulier of schriftelijk. Een schriftelijke klacht kunt u richten aan de klachtencoördinator van het waterschap. Vermeld in elk geval in uw brief:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen uw klacht is gericht.

Vergeet niet uw brief te ondertekenen.


Mondelinge klacht

U kunt uw klacht ook mondeling indienen bij de klachtencoördinator. De klachtencoördinator maakt een schriftelijke samenvatting voor de klachtenregistratie van het waterschap. De klachtencoördinator legt de samenvatting aan u voor, zodat u verbeteringen kunt laten aanbrengen.

De procedure

De betrokken medewerker krijgt een afschrift van uw klacht. Vervolgens doet de klachtencoördinator onderzoek naar uw klacht. De klachtencoördinator zal zowel u als de betrokken medewerker vragen stellen over wat er gebeurd is. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Uiteraard bekijkt de klachtencoödinator of het mogelijk is uw onvrede weg te nemen. Als u wilt dat uw klacht formeel wordt onderzocht, zal de klachtencoördinator de samenvatting van uw klacht ter ondertekening naar u toesturen.

Heeft u een klacht over het gedrag van een of meerdere bestuurders? Dan vraagt het waterschap advies aan een externe adviescommissie. De adviescommissie onderzoekt de klacht en nodigt zowel u als de betrokken bestuurder(s) uit voor een hoorzitting.

Uitkomst

Het waterschap informeert u schriftelijk en gemotiveerd over de bevindingen van het onderzoek door de klachtencoördinator of de adviescommissie. Het waterschap vertelt daarbij ook wat het doet met die bevindingen.

Nationale ombudsman

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman, www.nationaleombudsman.nl. De Nationale Ombudsman neemt alleen klachten in behandeling nadat u heeft geprobeerd er met het waterschap samen uit te komen.