Zoeken

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) -voorheen Lozingenbesluit- met daarin de voorschriften voor agrarische bedrijven is vanaf 1 januari 2013 van kracht. De voorschriften hebben betrekking op het beperken van afvalwaterlozingen van het erf, het zorgvuldig spuiten en bemesten van gewassen en percelen en het aanhouden van teeltvrije zones langs watergangen.

Welke bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.)?
Bent u actief in de veehouderij, de akkerbouw, de bollenteelt, de boomteelt, de vollegronds groenteteelt, de fruitteelt en/of de zomerbloementeelt? Dan heeft u te maken met het Activiteitenbesluit. Ook de teelt op tijdelijke en wisselende percelen vallen onder het besluit. Glastuinbouw, overdekte witloftrek, pot- en containerteelt en champignonteelt vallen ook sinds 1 januari 2013 onder het besluit.

Het Activiteitenbesluit richt zich op degene die verantwoordelijk is voor de activiteiten op het bedrijf en de percelen. Ook als deze worden uitgevoerd door derden, bijvoorbeeld loonwerkers. Twijfelt u of uw bedrijf wel of niet onder het Activiteitenbesluit valt? Neem dan contact op met het waterschap.

Aanpak waterschap
Het waterschap heeft gekozen voor een praktische aanpak. Het accent ligt op de individuele benadering om te komen tot oplossingen op bedrijfsniveau. Het waterschap controleert de naleving van het besluit en treedt indien nodig handhavend op.

Teeltvrije zone
Grenzen uw percelen aan oppervlaktewater? Dan moet u een teeltvrije zone aanhouden. De breedte van deze zone is afhankelijk van het gewas en van de spuittechniek die u toepast.

Driftarme doppen
Driftarme doppen beperken het verwaaien van bestrijdingsmiddelen en bladbemestingsmiddelen tijdens het bespuiten van landbouwgewassen. Binnen veertien meter van het oppervlaktewater, worden deze driftarme doppen voorgeschreven.

Bekijk de Veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen over het activiteitenbesluit

www.goedboerenerf.nl

Bekijk ook de website www.goedboerenerf.nl waar u praktijkgerichte informatie vindt over maatregelen en tips om erfafspoeling op veehouderijbedrijven terug te dringen