Beregening

Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet

Aanhoudende droogte in combinatie met beregening kan leiden tot een watertekort in de grond en/of in beken en rivieren. Met als gevolg verdroging, droogteschade, lage waterafvoeren en/ of het droogvallen van waterlopen. Met de beregeningsregeling willen we dergelijke situaties voorkomen. Tegelijkertijd willen we de mogelijkheden voor beregening waar het kan behouden. Oftewel: ‘Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet'.

Voor nieuwe onttrekkingen is in mei 2013 een gezamenlijke beregeningsregeling vastgesteld door 5 waterschappen in Oost Nederland.

Onttrekkingsregeling (of beregeningsregeling)

U mag bijna altijd grond- of oppervlaktewater onttrekken mits u dit bij uw waterschap
heeft gemeld of een vergunning hiervoor heeft aangevraagd. Er zijn een aantal situaties en/of locaties waar(in) het niet mag:

  • Als de afvoer in het betreffende oppervlaktewater stilvalt, dat wil zeggen de eerstvolgende stuw niet meer overloopt, mag u niet meer beregenen uit oppervlaktewater. U bent zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te houden.
  • In wateren en gebieden die zó kwetsbaar zijn, dat het onttrekken van water grote schade aanricht. Hier geldt een permanent beregeningsverbod. Welke gebieden dit zijn vindt u op de kaarten op de website van uw waterschap. Het verbod geldt alleen voor nieuwe onttrekkingen. Wanneer u hier al een bestaande legale beregeningsinstallatie heeft (aantoonbaar vergund of gemeld), verandert er voor u (voorlopig) niets.
  • Onder bijzondere omstandigheden als extreme droogte of bij calamiteiten. Dan kondigt het waterschap een apart beregeningsverbod af. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld.