Lozen op oppervlaktewater

U wilt water lozen op oppervlaktewater. Hierbij beoordeelt het waterschap het kwalitatieve aspect van de lozing, maar ook de hoeveelheid (kwantiteit) van het water dat u wilt lozen. Vaak is het nodig dat u een melding doet, maar in bepaalde gevallen is zelfs een vergunningaanvraag noodzakelijk.

De lozing wordt onder andere getoetst aan de KRW richtlijn en aan onze beleidsregel (nadere uitwerking van de keur voor een specifiek onderwerp) "toetsingskader voor puntlozingen op overig water"

loost-op-oppervlaktewater

Oppervlaktewater terugbrengen in oppervlaktewater

Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt onttrokken oppervlaktewater lozen in hetzelfde oppervlaktewater als waaruit u het heeft onttrokken. Wanneer u dit doet zonder aan het te lozen water stoffen toe te voegen, dan mag u dit zonder melding of vergunning doen.

Reinigen en conserveren, of onderhoud van objecten

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt een object, bijvoorbeeld een brug, reinigen en/of conserveren. U moet hierbij maatregelen nemen om te voorkomen dat het oppervlaktewater verontreinigd raakt. Dit kan ook het geval zijn bij sloop- renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden.

Deze werkzaamheden moet u dan ook melden bij het waterschap. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Bronneringswater lozen op oppervlaktewater

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Wanneer u bronneringswater wilt lozen op oppervlaktewater, kan het zijn dat u voor de kwantitatieve lozing (hoeveelheid) kunt volstaan met een melding. Hiervoor moet u wel voldoen aan de Algemene regel voor het lozen van bronneringswater op oppervlaktewater.

Daarnaast is voor de kwalitatieve lozing ook een melding vereist. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater vanuit een proefbronnering of bodemsanering in het zin van de Wet bodembescherming lozen op oppervlaktewater. Dit water kan stoffen of bestanddelen bevatten die invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. U moet hiervoor een melding doen. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Water lozen uit een niet-tijdelijk baggerdepot

Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Als het materiaal na tijdelijke opslag niet nuttig wordt toegepast volgens het Besluit bodemkwaliteit, dan zijn de regels uit het Besluit bodemkwaliteit voor tijdelijke opslag niet van toepassing. De berging van dit soort baggerspecie in depots wordt beschouwd als storten en valt daarmee onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Voor het lozen van water op oppervlaktewater vanuit dit soort baggerdepots heeft u een Watervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket Online.

Oppervlaktewaterlozing

Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Wanneer u (afval)water wilt lozen op oppervlaktewater, kan het zijn dat u voor de kwantitatieve lozing (hoeveelheid) kunt volstaan met een melding. Voldoet u niet aan de grenswaarden, dan heeft u een vergunning nodig.

Daarnaast worden de kwalitatieve aspecten van de lozing beoordeeld. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Hiervoor volstaat een melding. Voor niet wettelijk geregelde lozingen op oppervlaktewater, heeft u een vergunning nodig van het waterschap. Ook kan het waterschap besluiten maatwerkvoorschriften vast te stellen.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.

Hemelwater lozen op oppervlaktewater

Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Voor het lozen van hemelwater (regen en sneeuw) van daken en overige verhardingen gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer, het Besluit lozen buiten inrichtingen of het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Afvloeiend hemelwater mag in de meeste situaties zonder verdere restricties (uitzondering: zie onder meer info) op het oppervlaktewater worden geloosd.

Afvalwater van mestverwerkingsinstallatie lozen op oppervlaktewater

Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Denkt u er over om mest te gaan verwerken en afvalwater uit dit proces te gaan lozen op oppervlaktewater of op de riolering? Maak dan eerst een afspraak met een vergunningverlener van het waterschap via de link 'vooroverleg aanvragen' op deze pagina of via telefoonnummer (0314) 369783 .