Lozen van water op riolering

Voor indirecte lozingen (lozingen op een vuilwaterriool of hemelwaterstelsel) is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. De gemeente of de provincie is bevoegd gezag voor de Wabo. Het waterschap is formeel adviseur en toezichthouder bij indirecte lozingen. De locatie waar u wilt lozen is aanspreekpunt.

Een groot aantal indirecte lozingen is geregeld in het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah). Ook voor deze lozingen is de gemeente of provincie het bevoegd gezag. Lees hier over op onze pagina regelgeving.

loost-op-het-riool

Lozen van water op het riool

Attentie

De gemeente of de provincie is bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het waterschap is formeel adviseur en toezichthouder bij indirecte lozingen. Voor indirecte lozingen (lozingen op een vuilwaterriool of hemelwaterstelsel) is de Wabo van toepassing.

Lozen van water op RWZI

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Voor lozingen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI (rioolwaterzuivering)) of ander zuiveringstechnisch werk van het waterschap is de Waterwet van toepassing en is het waterschap bevoegd gezag.

De persleiding naar de RWZI kan behoren tot het zuiveringtechnische werk, zodat ook voor het lozen op de persleiding de Waterwet van toepassing is.

Neem contact op met een vergunningverlener voor meer informatie: 0314-369783

Afvalwater van mestverwerkingsinstallatie lozen op het riool

Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Denkt u er over om mest te gaan verwerken en afvalwater uit dit proces te gaan lozen op oppervlaktewater of op de riolering? Op deze pagina vindt u informatie over de te doorlopen stappen.