Lozen op of in de bodem

Lozen van water op of in de bodem

Voor lozingen op of in de bodem is de gemeente of de provincie het bevoegd gezag. Voor lozingen ondieper dan 10 meter beneden het maaiveld neemt u contact op met de gemeente. Voor lozingen dieper dan 10 meter beneden het maaiveld neemt u contact op met de provincie.

loost-op-bodem

Lozen van water op de bodem

Attentie

Voor het lozen van water op de bodem is de gemeente het bevoegd gezag.

Grondwater terugbrengen in hetzelfde watervoerend pakket (retourbemaling)

Attentie

U wilt onttrokken grondwater terugbrengen in hetzelfde watervoerend pakket (retourbemaling). Retourbemalen is vergunningplichtig. In de vergunning voor het onttrekken van grondwater wordt ook de retourbemaling meegenomen.

Lozen in de bodem (in een ander watervoerend pakket)

Attentie

U wilt grondwater lozen in de bodem (in een ander watervoerend pakket). Hiervoor is de gemeente of provincie bevoegd gezag.

  • Gemeente is bevoegd gezag voor lozingen tot en met 10 meter beneden maaiveld.
  • Provincie is bevoegd gezag voor lozingen dieper dan 10 meter beneden maaiveld, óf als de lozing plaatsvindt binnen een inrichting waarvoor de provincie het bevoegd gezag is.

Infiltreren van water in de bodem

Attentie

U wilt onttrokken water infiltreren in de bodem. In twee situaties is de provincie het bevoegd gezag:

  • Infiltraties ten behoeve van industriële toepassingen
  • Infiltraties ten behoeve van openbare drinkwatervoorziening

Wanneer in de vergunning voor het onttrekken van grondwater ook de infiltratie (het in de bodem brengen van water) in de bodem wordt geregeld door middel van voorschriften, is het waterschap bevoegd gezag.