Kabels en leidingen onder of langs een watergang - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt een kabel of leiding leggen langs een watergang, of waarbij een watergang wordt gekruist. Indien u voldoet aan de algemene regels, dan kunt u volstaan met een melding. Anders geldt de vergunningplicht.

Een melding kunt u digitaal indienen middels het formulier aan de rechterzijde (E-formulier).

De algemene regel is van toepassing als voldaan wordt aan onderstaande criteria:

  • de kabel of leiding heeft een buitendiameter van maximaal 0,30 meter.
  • voor kabels: deze mag niet worden aangelegd binnen de kernzone en/of beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade;
    voor leidingen: deze mag niet worden aangelegd binnen de kernzone en/of beschermingszone en/of buitenbeschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade.
  • de kabel of leiding mag niet door een damwand, een bestaande duiker of inspectieput worden aangelegd.
  • De kabel of leiding moet op meer dan 10,00 meter van een bestaand of geprojecteerd kunstwerk worden aangelegd.
  • De kabel of leiding mag niet parallel worden aangelegd aan een watergang die met de functie HEN, SED of natte EVZ is aangegeven in het Waterbeheerplan van Waterschap Rijn en IJssel.
  • De kabel of leiding een oppervlaktewaterlichaam kruist op een diepte van minimaal 1 meter onder het leggerprofiel (gemeten vanaf de bovenzijde van de kabel/ leiding) en minimaal 1 meter onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam.
  • Als de kabel of leiding in de parallelrichting van een watergang wordt aangelegd: - op minimaal 1 meter van de insteek van een watergang en met minimaal 0,7 meter gronddekking wordt aangelegd.

Voldoet u aan deze criteria? Dan moet u de werkzaamheden 4 weken van tevoren melden bij het waterschap. Een melding kunt u digitaal indienen middels het E-formulier aan de rechterzijde. Hiervoor moet u in kunnen loggen met DigiD of E-herkenning. Beantwoordt u een van de vragen in het meldingsformulier met "ja", dan valt u niet onder de algemene regel, maar moet u een vergunning aanvragen.

In alle andere gevallen moet u voor deze werkzaamheden een vergunning aanvragen bij het waterschap. Neem hiervoor contact op met een vergunningverlener via 0314-369783.

Ook is het mogelijk een formulier te downloaden of de melding in te dienen via het omgevingsloket.nl.

De algemene regel kunt u raadplegen middels de link aan de rechterzijde.