Zoeken

Onttrekking voor beregening, bevloeiing of veedrenking - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken voor beregening, bevloeiing of veedrenking. Hiervoor gelden algemene regels. Lees een samenvatting van de regels of download de volledige regeling en meld direct.

LET OP:  bij het indienen van een melding of aanvraag voor een vergunning, is het verplicht een situatietekening/ kaart/ foto met de locatie bij te voegen.

Vergunning of melding nodig?

Of voor de onttrekking een melding of een vergunning nodig is, hangt af van de hoeveelheid te onttrekken water en de pompcapaciteit. U moet de onttrekking melden bij het waterschap als uw onttrekking voldoet aan de volgende eisen:

  • De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt niet meer dan 60 m3 per uur en maximaal 25.000 m3 per aaneengesloten periode van 90 dagen;
  • De pompcapaciteit bedraagt meer dan 20 m3 per uur.


Is de pompcapaciteit kleiner dan 20 m3 per uur en onttrekt u minder dan 25.000 m3 per aaneengesloten periode van 90 dagen, dan hoeft u geen melding in te dienen maar bent u hiervan vrijgesteld. Onttrekt u meer dan 60 m3 per uur of meer dan 25.000 m3 per aaneengesloten periode van 90 dagen (ongeacht de pompcapaciteit), dan heeft u een vergunning nodig voor de onttrekking. Neem hiervoor contact op met het waterschap.

Het doen van een melding of aanvraag kan via het formulier aan de rechterzijde. Leest u het formulier goed door, u hoeft niet alle pagina`s in te vullen De gegevens die wij van u nodig hebben staan op pagina 1, 10, 14, 19 en de ondertekening.
- NAW gegevens onttrekker
- locatie, bij benadering middels adres of kadastraal perceel + aangegeven op kaart/luchtfoto
- het aantal putten en de pompcapaciteit
- debiet van de onttrekking
- doel van de onttrekking
- ondertekening aanvraag

Onttrekking melden

U moet de onttrekking melden bij het waterschap. U mag na melding in veel gevallen grondwater onttrekken voor beregening. Er is echter een aantal situaties en/of locaties waar(in) het niet mag:

  • in gebieden die zó kwetsbaar zijn, dat het onttrekken van water grote schade aanricht. In deze gebieden geldt een permanent verbod op nieuwe onttrekkingen. Op de kaart behorende bij het beregeningsbeleid en de viewer kunt u in detail zien waar deze gebieden liggen.
    LET OP: per 14 augustus 2020 is de kaart behorende bij het beregeningsbeleid gewijzigd.

  • onder bijzondere omstandigheden als extreme droogte of bij calamiteiten. Dan kondigt het waterschap een apart beregeningsverbod af. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld.

Aan de rechterzijde kunt u via de viewer en de kaart behorende bij het beregeningsbeleid nagaan of uw bron in een van deze gebieden valt.


Valt u op basis van hoeveelheid en locatie/situatie grondwater onder de meldplicht? Dan moet u tijdens en na de onttrekking nog aan de volgende aanvullende voorwaarden voldoen:

  • Indien de pompcapaciteit meer bedraagt dan 35 m³ per uur bent u verplicht de waterhoeveelheden te meten, gegevens daarover te registreren en daarvan opgave te doen aan het bestuur van het waterschap.
  • U bent verplicht de bronnen na definitieve beëindiging van de onttrekking te dichten en daarbij de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen te herstellen.