Drainage - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Het is toegestaan drainagevoorzieningen aan te leggen voor het ontwateren van gronden in gebieden die niet gevoelig zijn voor verdroging.

  • de aanleg van greppels met een maximale diepte van 0,5 meter t.o.v. het maaiveld is toegestaan (geen melding nodig).
  • de aanleg van (buis)drainage is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a. het maximaal drainerende peil bedraagt 80 cm onder maaiveld;

b. de drainage wordt aangelegd in een zogenaamde wit gebieden;

c. het perceel bevindt zich niet binnen de kernzone of beschermingszone van een waterkering of kade;

d. de afwatering van het perceel verschuift niet naar een ander stroomgebied;

e. de uitstroomvoorziening van de drainage wordt niet aangelegd met een uitstroombak;

f. bij peilgestuurde drainage of andere samengestelde drainage, bevindt de verzamelput zich niet in het onderhoudspad.

Indien de drainage voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, kunt u volstaan met het doen van een  melding bij het waterschap.
Indien u voldoet aan de voorwaarden van de algemene regel bruggen, behorende bij de Keur(de basisverordening van het waterschap) (de basisverordening van het waterschap) Waterschap Rijn en IJssel, kunt u volstaan met een melding. U mag pas (Programmatische Aanpak Stikstof) beginnen met de werkzaamheden nadat u op uw ingediende melding een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van het waterschap. De melding kunt u digitaal indienen middels ons meldingsformulier. Let op, u dient in te loggen middels DigiD of E-herkenning.

Voldoet u niet aan bovengenoemde voorwaarden, dan is het aanleggen van drainage vergunningplichtig of mogelijk niet toegestaan. Meer informatie hierover vindt u in onze beleidsregel (nadere uitwerking van de keur voor een specifiek onderwerp), zie de link hiernaast.

In de viewer kunt u tot op perceelniveau kijken of op uw perceel beperkingen gelden t.a.v. drainage. De viewer kunt u raadplegen door hiernaast op de link te klikken.