Productenzoeker

Zoekopdracht
Filters

Bronbemaling

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel het droog uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap.

Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

Bekijk deze voorwaarden in meer info.

Grondwatersanering

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een grondwatersanering in het kader van de Wet bodembescherming. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap. Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

Noodvoorziening

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken ten behoeve van een noodvoorziening, bijvoorbeeld voor het bestrijden van een calamiteit (brand). U moet daarvan zo spoedig mogelijk melding doen bij het waterschap.

Proefonttrekking

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een proefonttrekking. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap, voorafgaand aan de werkzaamheden.

Deelprojecten onttrekken grondwater

Verbod

Het is niet toegestaan om één groot project op te splitsen in deelprojecten met afzonderlijke bemalingen met als doel te voldoen aan de criteria om een grondwateronttrekking te mogen melden. Tenzij er tussen de uitvoering van deelprojecten een periode van minimaal 6 maanden zit, zijn deze grondwateronttrekkingen vergunningplichtig.

Afkoppelen verplicht

Attentie

Sinds 1 januari 2008 is voor nieuw te bouwen woningen het opvangen van hemelwater (regen en sneeuw) op eigen terrein verplicht, in alle situaties die zich daarvoor lenen. Voor bestaande bebouwing geldt geen wettelijke verplichting.

Oppervlaktewater terugbrengen in oppervlaktewater

Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

U wilt onttrokken oppervlaktewater lozen in hetzelfde oppervlaktewater als waaruit u het heeft onttrokken. Wanneer u dit doet zonder aan het te lozen water stoffen toe te voegen, dan mag u dit zonder melding of vergunning doen.

Reinigen en conserveren, of onderhoud van objecten

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt een object, bijvoorbeeld een brug, reinigen en/of conserveren. U moet hierbij maatregelen nemen om te voorkomen dat het oppervlaktewater verontreinigd raakt. Dit kan ook het geval zijn bij sloop- renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden.

Deze werkzaamheden moet u dan ook melden bij het waterschap. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Bronneringswater lozen op oppervlaktewater

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Wanneer u bronneringswater wilt lozen op oppervlaktewater, kan het zijn dat u voor de kwantitatieve lozing (hoeveelheid) kunt volstaan met een melding. Hiervoor moet u wel voldoen aan de Algemene regel voor het lozen van bronneringswater op oppervlaktewater.

Daarnaast is voor de kwalitatieve lozing ook een melding vereist. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater vanuit een proefbronnering of bodemsanering in het zin van de Wet bodembescherming lozen op oppervlaktewater. Dit water kan stoffen of bestanddelen bevatten die invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. U moet hiervoor een melding doen. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).


Verfijn de resultatenlijst

Verfijn de resultatenlijst
Activiteitengroep
Belang
Bevoegd Gezag
Doel
Doelgroep
Systeemonderdeel
Type Product