Bronbemaling of bouwputbemaling - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel het droog uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap.

Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

Bekijk deze voorwaarden in meer info.

  • De hoeveelheid te onttrekken grondwater hierbij is niet meer dan 100.000 m3 per aaneengesloten periode van 30 dagen;
  • De onttrekking duurt niet langer dan 180 dagen;
  • De pompcapaciteit bedraagt minimaal 10 m3 per uur.

Voldoet u aan deze criteria? Dan moet u de onttrekking melden bij het waterschap, 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden.

Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. de freatische grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket niet verder te verlagen dan maximaal 0,5 meter beneden het gewenste ontgravingsniveau of saneringsniveau;

b. indien de gewenste grondwaterstandsverlaging is bereikt, de bemalingscapaciteit zodanig terug te brengen dat de verlaging niet verder toeneemt;

c. op zo kort mogelijke afstand van het op dat moment diepste ontgravingsniveau of saneringsniveau een peilbuis te plaatsen;

d. dagelijks de onttrokken hoeveelheid grondwater vast te stellen en op een meetstaat aan te tekenen;

e. de bronnen na definitieve beëindiging van de onttrekking te dichten en daarbij de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen te herstellen.

Wilt u meer onttrekken of zijn er andere bijzonderheden, kijk dan verder bij tijdelijke grondwateronttrekking vergunningsplichtig.

Let op: loost u het water op oppervlaktewater? Dan heeft u daarvoor ook een vergunning nodig. Via het formulier dat u rechts op deze pagina kunt downloaden, vraagt u zowel de onttrekking als de lozing aan.