Grondwatersanering - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een grondwatersanering in het kader van de Wet bodembescherming. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap. Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

  • De hoeveelheid te onttrekken grondwater is niet meer dan 25.000 m3 per aaneengesloten periode van 30 dagen;
  • De pompcapaciteit bedraagt minimaal 1 m3 per uur.

Voldoet u aan deze criteria? Dan moet u de onttrekking melden bij het waterschap, 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden.

Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. de freatische grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket niet verder te verlagen dan strikt noodzakelijk;

b. op zo kort mogelijke afstand van het zwaartepunt van de onttrekking een peilbuis te plaatsen;

c. de bronnen na definitieve beëindiging van de onttrekking te dichten en daarbij de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen te herstellen.

Wilt u meer onttrekken of zijn er andere bijzonderheden, kijk dan verder bij tijdelijke grondwateronttrekking vergunningsplichtig.

Let op: loost u het water op oppervlaktewater? Dan heeft u daarvoor ook een vergunning nodig. Via het formulier dat u rechts op deze pagina kunt downloaden, vraag u zowel de onttrekking als de lozing aan.