Zoeken

Reinigen en conserveren, of onderhoud van objecten - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt een object, bijvoorbeeld een brug, reinigen en/of conserveren. U moet hierbij maatregelen nemen om te voorkomen dat het oppervlaktewater verontreinigd raakt. Dit kan ook het geval zijn bij sloop- renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden.

Deze werkzaamheden moet u dan ook melden bij het waterschap. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Een "vast object" is in dit verband een "locatiegebonden constructie of gedeelte daarvan". Hierbij kan men dus denken aan gebouwen, bruggen, viaducten en dergelijke. Naast de genoemde voorschriften om het oppervlaktewater te beschermen, geldt in het algemeen dat het verboden is afvalwater dat bij deze werkzaamheden ontstaat te lozen in de bodem of rioolstelsels, zowel vuilwaterriool als hemelwaterstelsels.

Hierop wordt een uitzondering gemaakt bij reinigingswerkzaamheden, die periodiek worden uitgevoerd en waarbij uitsluitend vuilafzetting wordt verwijderd. Hierbij moet u denken aan reinigingswerkzaamheden die vergelijkbaar zijn met ramenlappen. Dit soort reinigingswerkzaamheden hoeven niet gemeld te worden en lozen in rioolstelsels en bodem is toegestaan.