Zoeken

Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater vanuit een proefbronnering of bodemsanering in het zin van de Wet bodembescherming lozen op oppervlaktewater. Dit water kan stoffen of bestanddelen bevatten die invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. U moet hiervoor een melding doen. Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer van belang. Voor lozingen vanuit een niet-inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

  • De hoeveelheid water meer dan 1 m3 per uur, maar minder dan 250 m3 per uur bedraagt;
  • de hoeveelheid water minder dan 25% bedraagt van de ontwerpcapaciteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam;

Voldoet u aan deze criteria? Dan moet u de kwantitatieve lozing melden bij het waterschap.

Loost u meer, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van het waterschap.

Voor het lozen op oppervlaktewater zijn in het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer en in het Besluit lozen buiten inrichtingen emissiegrenswaarden opgenomen voor diverse stoffen. Bij het lozen op oppervlaktewater kunnen andere - niet in het besluit genoemde stoffen - soms tot waterkwaliteitsproblemen leiden. Het is de verantwoordelijkheid van degene die loost om hiermee bij het lozen rekening te houden. Bij twijfel is het verstandig om met het waterschap contact op te nemen. Als het waterschap vindt dat het lozen van grondwater tot problemen kan leiden, dan kan het waterschap maatwerkvoorschriften stellen op basis van de zorgplicht.