Hemelwater lozen op oppervlaktewater - Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Voor het lozen van hemelwater (regen en sneeuw) van daken en overige verhardingen gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer, het Besluit lozen buiten inrichtingen of het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Afvloeiend hemelwater mag in de meeste situaties zonder verdere restricties (uitzondering: zie onder meer info) op het oppervlaktewater worden geloosd.

Afstromend hemelwater (regen en sneeuw) is meestal enigszins verontreinigd, omdat de oppervlakken waarover het hemelwater afstroomt niet volledig schoon zijn. Ook kan er – afhankelijk van het materiaal waarmee het hemelwater in aanraking komt - uitloging plaatsvinden. Door het treffen van preventieve maatregelen kan verontreiniging worden beperkt. De beheerder van het terrein/oppervlak is verantwoordelijk voor het nemen van deze preventieve maatregelen.

Agrariers: let op met afstromen voerresten, percolaat en mestresten.

De maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden: het schoonhouden van het terrein en het kiezen van materialen die niet uitlogen. Op grond van de zorgplichtbepaling in het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer, het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Besluit lozing afvalwater huishoudens kan de beheerder hier op worden aangesproken. Als het waterschap vindt dat de lozing tot problemen kan leiden, dan kan het waterschap maatwerkvoorschriften stellen op basis van de zorgplicht.