Grond of bagger toepassen en/of baggeren

U wilt grond of bagger toepassen bij werkzaamheden of een watergang baggeren. Waarschijnlijk heeft u hiervoor een vergunning nodig of moet u hiervoor een melding doen.

baggerdepot

Bagger verspreiden in watergangen

Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht

Voor het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater moet u een melding doen. Dit kan bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Bagger verspreiden over percelen

Mogelijkheid onder zorgplicht

U mag bagger verspreiden over uw perceel. Hiervoor heeft u geen vergunning nodig en hoeft u geen melding te doen.

Grond toepassen bij het graven/dempen van watergangen

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Het Besluit bodemkwaliteit stelt randvoorwaarden aan het gebruik van grond, bagger en steenachtige bouwstoffen zoals beton, asfalt en bakstenen. Als deze materialen in of bij een watergang worden gebruikt is het waterschap bevoegd gezag.

Gaat u deze materialen gebruiken in het oppervlaktewater, bijvoorbeeld bij het dempen van een watergang of het aanleggen van een dam, dan moet u een melding doen. Dit kan bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.