Introductie statische systeembeschrijvingen

De systeembeschrijvingen zijn opgesteld onder verantwoording van de systeemkenners van de Unit Waterbeheer. Zij hebben ook de taak om gegevens waar nodig te corrigeren, te actualiseren en aan te vullen. Op- of aanmerkingen kan je mailen naar systeembeschrijvingen@WRIJ.nl of direct aangeven bij de systeemkenners Rutger Engelbertink (Schipbeek en Berkel), Anne-Rieke Reurink-Vuurens (Baakse Beek), Rianne Bredenhoff-Bijlsma (Liemers-Veluwe) of Wouter Akkerman (Oude IJssel).

Doel :     Snel een algemene indruk krijgen van het functioneren van een watersysteem en/of een thema binnen het beheersgebied.

In de systeembeschrijvingen zijn per beheersgebied relevante gebiedskenmerken beschreven die niet (snel) veranderen, zoals: de (hoogte)ligging, historie, bodem en ondergrond en algemene aspecten t.a.v. afvoerkarakteristieken, watersysteem, peilbeheer, wateroverlast, veiligheid, waterkwaliteit, beheer en onderhoud, ecologie, etc.

Via de teksten wordt dus vrij algemene (gebieds)kennis ontsloten. Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom.