Recreatie

Het beheersgebied van de Baakse Beek biedt een gevarieerde omgeving voor de recreant. Het landschap binnen het gebied wordt hoog gewaardeerd vanwege de rust, ruimte, diversiteit en het groene karakter. Het overwegend agrarische landschap kent verschillende natuurgebieden (zie natuur) en wordt veelvuldig gebruikt door toeristen en recreanten (kamperen, fietsen, wandelen etc.). Recreatie in en op het water is zeer beperkt in het gebied van de Baakse Beek.

Alle eigendommen van het waterschap zijn opengesteld voor passief recreatief medegebruik. Dit geldt ook voor het beheersgebied van de Baakse Beek. Er zijn veel fiets- en wandelroutes en ook skeeler- en ruiterroutes, waarvan sommige (deels) op het eigendom van het waterschap. De routes vallen onder actief recreatief medegebruik.

In de Achterhoek is een netwerk van Toeristische Overstap Punten (TOP’s) gerealiseerd. Vanaf deze punten kan vanuit de auto, bus of trein heel gemakkelijk op verschillende fiets- en wandelroutes worden overgestapt.

Wandelen

De onderhoudspaden van het waterschap zijn in principe allemaal open voor wandelaars. 2 LAW lange afstandswandelpaden lopen deels over de onderhoudspaden binnen het gebied:

  • LAW 2 : Trekvogelpad, 380 km van Bergen aan zee naar Enschede
  • LAW 9-II: Pieterpad deel 2, 252 km van Vorden naar Sint Pietersberg

In het gebied zijn ook enkele kerkenpaden en een boerenlandpad aanwezig (Ockhorsterroute). Hiernaast lopen er twee streekpaden en diverse lokale routes in het stroomgebied van de Baakse Beek-Veengoot.

Fietsen

In de het beheersgebied van de Baakse Beek is een fietsroutenetwerk aanwezig met vele knooppunten. Er loopt één lange afstand fietsroute door het gebied, namelijk LF 4: Midden-Nederlandroute van Den Haag naar Enschede. Hiernaast zijn er vele regionale routes die (deels) door het gebied lopen. De routes zijn onder andere te vinden op www.achterhoek.nl.

Sportvisserij

De hengelsport is een belangrijke vorm van recreatief medegebruik. Waterschap Rijn en IJssel heeft de visrechten verhuurd aan 2 hengelsportfederaties, de Hengelsportfederatie Midden Nederland en Sportvisserij Oost-Nederland. Deze hengelsportfederaties verzorgen, samen met de visstandbeheercommissie, het visstandbeheer in de wateren van het waterschap. Ook zijn er stedelijke visverenigingen in bijvoorbeeld Lichtenvoorde en Steenderen. Er is geen beroepsvisserij binnen het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel.

Sportvisserij is een (passieve) vorm van recreatief medegebruik. Sportvisserij is toegestaan, tenzij is aangegeven dat het verboden is, vanaf alle onderhoudspaden, kades en toegangswegen die in eigendom zijn van het waterschap. Wedstrijdvisserij wordt gezien als een actieve vorm van recreatief medegebruik en daarvoor is een vergunning verplicht.

De meeste wateren zijn opgenomen in www.visplanner.nl Via deze website kunnen sportvissers informatie krijgen over vislocaties en de regels die daar gelden. Voor alle viswateren geldt:

  • Er gelden restricties ten aanzien van het meenemen van vis;
  • Nachtvissen is alleen toegestaan met een zogenaamde nachtvispas op de Veengoot, Van Heeckerenbeek, Baakse Beek en Grote Beek. Anders alleen tussen 1 uur voor zonsopkomst en 1 uur na zonsondergang;
  • In het beheersgebied van de Baakse Beek zijn geen wedstrijdvislocaties aangewezen.

Kanovaart

De Baakse Beek en Veengoot zijn niet ontwikkeld voor kanovaren. Op enkele plaatsen langs de Baakse beek – Veengoot wordt op lokale schaal met kano’s gevaren.

Zwemmen

Binnen het beheersgebied van de Baakse Beek zijn geen wateren gekenmerkt als officieel zwemwater.

Recreatievaart

In het beheersgebied van de Baakse Beek wordt niet gevaren met boten. Er is verder geen sprake van recreatievaart.

Literatuur

[001BB] Integrale visie Baakse Beek-Veengoot, ‘Herstel de sponswerking’ (Rapport, 2007)

[023A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 1: algemene uitwerking (Rapport, 2013)

[024A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 2: gebiedsgerichte uitwerking in factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) (Rapport, 2013)

[025A] AB 23-12-04 Nota recreatief medegebruik (Besluit, 2004)

[026A] Recreatief medegebruik van EVZ, Hen en SED in Waterschap Rijn en IJssel, ecologische effecten en inpassingsbeoordeling (Rapport, 2007)

[027A] Gezamelijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 (Folder, 2013)

[028A] Overzicht vrijstellingwateren vis (lijst)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.