Waterbalans

In tabel 4.2 zijn de belangrijkste aan- en afvoerposten en hun aandeel ten aanzien van de waterbalans weergegeven. Hiervoor zijn gegevens gebruikt uit de periode 1994-2014 (voor zover beschikbaar).

Tabel 4.2: Waterbalans beheersgebied Baakse Beek

4.2

Neerslag & verdamping

De neerslag en verdamping zijn belangrijke posten in de waterbalans van een regenwatergevoed regionaal watersysteem zoals de Baakse Beek. Over het algemeen geldt dat neerslaghoeveelheden en verdamping binnen het waterschap Rijn en IJssel vergelijkbaar zijn, vooral als het meerjarige gemiddelden betreft. Om een algemeen beeld te krijgen, van zijn de gemiddelde neerslag en potentiële verdamping berekend van de weerstations van Hupsel, Deelen en Twente, over een periode van 20 jaar (zie tabel 4.3). Ook zijn de natste en droogste jaren weergegeven.

Tabel 4.3 Neerslag en verdamping binnen het waterschap Rijn en IJssel

4.3

In het beheersgebied van de Baakse Beek vormt het gemiddelde neerslagoverschot een post van 93 miljoen m3 per jaar.

De neerslag is het grootst in de nazomer en het kleinst in april. De tegenhanger van neerslag is verdamping van vegetatie, bodem en rechtstreeks uit oppervlakte water. Verdamping is gerelateerd aan onder andere de temperatuur en is het grootst in de zomer. Het verschil tussen neerslag en verdamping is het neerslagoverschot of -tekort. In de zomer is er een tekort, meer verdamping dan neerslag. Van augustus tot en met maart is er een neerslagoverschot ten opzichte van verdamping. Over een heel jaar is er gemiddeld 259 mm neerslagoverschot.

RWZI (rioolwaterzuivering) en afvalwaterlozingen

Voor de waterkwantiteit zijn sommige RWZI’s van belang. In droge periodes kan het debiet in de beken dusdanig afnemen dat het relatieve aandeel van de RWZI groot is. Dit is vooral het geval bij de RWZI Lichtenvoorde, waar de afvoer van de Baakse Beek klein is (zie tabel 4.4). Het aandeel van RWZI Lichtenvoorde is gemiddeld 46% in de zomer, het grootste relatieve aandeel van alle RWZI’s binnen Waterschap Rijn en IJssel. In droge periodes kan dit nog veel hoger zijn.

Tabel 4.4 RWZI aandeel water aanvoer

4.4

RWZI Olburgen gelegen in het stroomgebied van de Grote Beek, loost direct op de IJssel.

Afvoer naar de Gelderse IJssel

Op drie plaatsen wordt water geloosd op de IJssel, via de Baakse Beek, Stroomkanaal van Hackfort en de Grote Beek.

  • Het gemiddelde debiet dat via de Baakse Beek (inclusief Stroomkanaal van Hackfort) geloosd word is 2.12 m3/s ofwel 66.9 miljoen m3/jaar.
  • Het gemiddelde debiet dat via de Grote Beek geloosd word is 0.7 m3/s ofwel 22.1 miljoen m3/jaar.

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.