Natuur

Kaart 2.6 Natuur in beheersgebied Baakse Beek

Natuurgebieden

Binnen het beheersgebied van de Baakse Beek ligt één Natura-2000 gebied, namelijk de IJssel Uiterwaarden . Er zijn geen ‘Beschermde Natuurmonumenten’. Wel bevat het beheersgebied onder andere de volgende natuurgebieden.

 • De Slangenburg:
 • Heidehoekse Vloed, Halsche Vloed en Vildersveen:
 • Hummelose Beek en landgoed Enghuizen:
 • Kruisbergsche Bosschen: bosgebied met rivierduinen en vennen ten noordwesten van Doetinchem.
 • Hackfort / Suideras: nat tot droog bos op rijkere (klei) bodem met bijzondere plantensoorten.
 • Kiefskamp-Vorden: gevarieerd loofbos met bostypen die karakteristiek zijn voor vochtige tot natte rijkere bodems met onder andere zevenster. Een a-locatie bos is een representatief voorbeeld van een in Nederland thuishorend bostype.
 • Medler-Wiersse: oud bos met voormalige loop van de Baakse Beek. Overgang van natte naar iets drogere rijke bossen is aanwezig met soorten van het oude bos.
 • Konijnendijk: een restant schraalland met zeldzame flora.
 • Koolmansdijk: een restant blauwgrasland. Recent is het reservaat vergroot en verschraald door afplaggen.
 • Lievelderveld: een nat heidegebied.

Grote delen van het beheersgebied van de Baakse Beek vallen onder het Nationale Natuurnetwerk en bijhorende provinciale natuurnetwerk van Gelderland (GNN). Dit beleidskader is de opvolger van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur, wordt ook wel nationaal natuur netwerk genoemd) en EVZ (Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszone). De natuurnetwerken hebben als doel het versterken van de natuur.

Natte natuur

Watergangen hebben een belangrijke verbindende rol omdat het van nature aanwezige lijnvormige elementen zijn waarlangs dieren en planten zich kunnen verspreiden. Hiernaast heeft het watersysteem zelf ook (hoge) natuurwaarde. Sommige van de bovengenoemde natuurgebieden hebben een duidelijke natte component en diverse watergangen zijn aangewezen als SED water (Specifiek Ecologische Doelstelling). Dit houdt in dat langs de watergang de ecologische waarden zoveel mogelijk hersteld en beschermd worden.

 • Lievelderbeek (Terrasrandbeek)
 • Visserijbeek (Terrasrandbeek)
 • Vragenderbeek (Terrasrandbeek)
 • Weijenborgerbeek (Terrasrandbeek)
 • Zilverbeek (Terrasrandbeek)
 • Baakse Beek (Laaglandbeek/moeraslandbeek)
 • Lindense Laak (Temporair/laaglandbeek)
 • Grote Beek (Grondwaterbeek)
 • Hummelose Beek (Grondwaterbeek)
 • Rode Beek (Grondwaterbeek)

Er zijn geen HEN wateren (Hoogste Ecologisch Niveau) aangewezen. Meer informatie over HEN en SED wateren is te vinden op de site van de provincie Gelderland (HEN en SED wateren).

De Baakse Beek, Veengoot, Oosterwijkse Vloed en Grote Beek zijn aangewezen als KRW waterlichaam. In het onderdeel waterkwaliteit wordt nader ingegaan op de waterkwaliteit en ecologie van deze watergangen. In het onderdeel watersysteem wordt verder ingegaan op de waterhuishouding van de diverse watergangen.

Literatuur

[002BB] Het waterhuishoudkundig systeem en herbeoordeling (Rapport, 1996)

[006BB] Reconstructie van de historische Hydrologie, ‘Pilotstudie voor een stroomgebied in hoog Nederland’ (Rapport, 2007).

[035BB] Detailkaart watersysteem Baakse Beek, bijlage 3 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast en watertekort) (Kaart, 2013)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten