Algemeen: Beheersgebied Baakse Beek

3.1 ws Kaart 3.1: Watersysteem beheersgebied Baakse Beek (algemeen) Detailkaart watersysteem

Het beheersgebied van de Baakse Beek is 37.600 ha groot. De voornaamste watergangen zijn de Baakse Beek, Veengoot, Oosterwijkse Vloed en Grote Beek. Ze stromen allen in noordwestelijke richting naar de IJssel. Het stroomgebied van de Grote Beek staat los van de Baakse Beek-Veengoot en mondt direct uit in de IJssel.

De Baakse Beek en Veengoot worden gevoed door terrasrandbeken, zoals: Lievelderbeek, Vragenderbeek, Weijenborgerbeek, Besselinkbeek, Visserijbeek en Zilverbeek. De terrasrandbeken ontspringen op de rand van het Oost-Nederlandse plateau, worden gekenmerkt door een relatief groot verhang en zorgen voor aanvoer naar de bovenlopen van de Baakse Beek en de Veengoot. Halverwege de Baakse Beek en de Veengoot worden de beken door de Van Heeckerenbeek met elkaar verbonden. Helemaal in het westen kruisen de watergangen elkaar en zijn er twee uitstroommogelijkheden naar de IJssel, de zuidelijk gelegen Baakse Beek en het Stroomkanaal van Hackfort, ook bekend als het Groene kanaal. Vlak voor de monding in de IJssel stroomt de Oosterwijkse Vloed uit in de Baakse beek. De Oosterwijkse vloed heeft zijn oorsprong bij Zelhem en ligt tussen de stroomgebieden van de Baakse Beek en de Grote Beek.

F4.1

Figuur 3.1: Schematische weergave van het watersysteem en gemiddelde debieten in het beheersgebied van de Baakse Beek. ( à = Inlaat; Deelstroomgebieden: Grijs: Baakse Beek; Groen: Veengoot; Blauw: Oosterwijkse Vloed; Oranje: Grote Beek).

De complexe verdeling van het water tussen Het Groene Kanaal en de benedenloop van de Baakse Beek is afhankelijk van de aanvoer en het peil op de IJssel .

Tabel 3.1: Watersysteemkenmerken beheersgebied Baakse Beek

3.1

De benaming/begrenzing van KRW-waterlichamen (watersysteem van bepaalde afmetingen waarover aan de EU gerapporteerd moet worden) (zie ook waterkwaliteit) is anders dan in de Legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur). De situatie in de legger doet het meest recht aan de werkelijke / historische situatie. Bij het begrenzen van KRW zijn andere argumenten gebruikt, zoals ecologische situatie en minimaal oppervlakte stroomgebied.

Literatuur

[001BB] Integrale visie Baakse Beek-Veengoot, ‘Herstel de sponswerking’ (Rapport, 2007)

[002BB] Het waterhuishoudkundig systeem en herbeoordeling (Rapport, 1996)

[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000).

[006BB] Reconstructie van de historische Hydrologie, ‘Pilotstudie voor een stroomgebied in hoog Nederland’ (Rapport, 2007).

[008BB] Aaltense Goor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en natuurherstel (Rapport, 2012)

[011BB] Verbindingen tussen de Baakse Beek en de Veengoot (Memo, 2014)

[025BB] Gebiedproces Baakse Beek-Veengoot, Bouwsteen Water (Rapport, 2010)

[035BB] Detailkaart watersysteem Baakse Beek, bijlage 3 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast en watertekort) (Kaart, 2013)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.


Kaart 3.1 Watersysteem beheersgebied Baakse Beek

Figuur 3.1 Schematische weergave beheersgebied Baakse Beek