Oosterwijkse Vloed

De Oosterwijkse vloed is naar het oosten doorgetrokken en verzorgt (net als bijvoorbeeld de noordelijk gelegen Hengelose Beek) de afwatering van hogere dekzandruggen. De Oosterwijkse Vloed ontspringt ten oosten van Zelhem. Vervolgens stroomt de beek in westelijke richting door Hengelo, om bij Baak uit te stromen in de Baakse Beek. Het stroomgebied is ruim 5000 ha en ligt ingeklemd tussen de Veengoot in het noorden en Grote Beek in het zuiden. Bij de oorsprong is de beek een smal slootje, eenmaal bij de Baakse Beek is de waterspiegel 9m breed. De Oosterwijkse Vloed heeft een gemiddeld verhang van 0.63‰. De grootste hoogteverschillen zijn in het oosten bij de overgang van het centrale bekken naar het IJsseldal (zie kaart 2.3).

De belangrijkste zijtakken van de Oosterwijkse Vloed zijn:

  • Kloosterlaak
  • Afwatering van het Zand
  • Oude Hengelose Beek
  • Bakermarkse Laak

Helemaal in het noordoosten van het stroomgebied van de Oosterwijkse Vloed ligt inlaatgemaal ‘t Klooster. Gemiddeld 40% van het jaar is er voldoende debiet op de Veengoot om water in te laten naar het waterwingebied. Jaarlijks wordt er gemiddeld 2.5 miljoen kuub opgepompt, ofwel 80 l/s (zie grondwateronttrekkingen). Het water stroomt via een transportwatergang naar een netwerk van sloten waarmee infiltratie (het in de bodem brengen van water) plaatsvindt ter compensatie van de drinkwaterwinning ’t Klooster even ten noorden van Hengelo. Met stuwen, overlaten en duikers worden de waterstromen gereguleerd en verdeeld. De drinkwaterwinning heeft ook invloed op het afvoergedrag van de Oosterwijkse Vloed. Door de lage grondwaterstanden rondom de drinkwaterwinning is de aanvoer naar de Oosterwijkse Vloed gering. De Oosterwijkse Vloed is niet het hele jaar watervoerend en hogere delen vallen droog.

Literatuur

[BB009] Water naar ’t Klooster dragen, ‘monitoring verdrogingsbestrijding’ (1998)

[030BB] Kansenkaart water- en landnatuur Oosterwijkse Vloed en Hengelose Beek (2014)

[031BB] Basisafvoer van de Baakse Beek, onderzoek naar perspectieven voor aquatische natuur in een laaglandbeek (2013)

[036BB] Gebiedsdossier Gelderland, Winning ’t Klooster (2012)

[037BB] Quick scan geneesmiddelen Provincie Gelderland, Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit geneesmiddelen (2014)

[039BB] Integrale evaluatie waterinlaat ’t Klooster 1997-2005 (2008)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.