Systeembeschrijving van het stroomgebied van de Berkel


Berkel panorama

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het watersysteem van het stroomgebied van de Berkel. Het betreft uitgebreide (achtergrond)informatie over bijvoorbeeld  de ligging, de zijtakken, bodemopbouw, waterkwaliteit en -kwantiteit. Wilt u meer beknopte informatie? Bekijk dan de samenvatting.

Algemene informatie

Berkel 11

Algemene informatie over het beheersgebied van de Berkel onderverdeeld in de volgende thema's:

Watersysteem

Kaart 3.1 watersyst Berkel

Beschrijving van het watersysteem in het beheersgebied Berkel. Het gaat hier om de belangrijkste watergangen, kunstwerken en de werking van het watersysteem.

Waterkwantiteit

Berkel Oude Eefsebeek RENG (1)

Algemene beschrijving van waterverdeling, afvoerkarakteristieken, waterbalans en peilbeheer.

5 Waterveiligheid en -overlast

Hoogwater Slinge 1963 - 2

Beschrijving van keringen, kades, waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) e.d.

Waterkwaliteit

WQ

Algemene beschrijving van de waterkwaliteit met een focus op de kwaliteit volgens de KRW.

Grondwater

GW droog

Algemene beschrijving van grondwaterstanden, -stroming, -onttrekkingen, kwel (uittredend grondwater) en wegzijging

Maatschappelijke functies

maatschappelijke functies

Algemene omschrijving van maatschappelijke functies in het beheersgebied Berkel, zoals:

Beheer en onderhoud

onderhoud

Beheer en onderhoud

Download als pdf

U kunt de informatie op deze pagina's ook downloaden als pdf. Download Berkel statische beschrijving 10-11-2015 (pdf, 6.5 MB)