Recreatie

Alle eigendommen van het waterschap zijn opengesteld voor recreatief medegebruik. Dit geldt ook voor het beheersgebied van de Berkel. Naast de passieve openstelling is er ook actief recreatief medegebruik zoals vaste wandel- en fietsroutes of vergunde activiteiten.

De Achterhoek en de omgeving Zutphen bieden een gevarieerde omgeving voor de recreant. Het gebied kenmerkt zich enerzijds door het afwisselende reliëf, kleinschalige beboste kavels en grote boscomplexen en anderzijds door dorpen en stadjes met historische kernen zoals Borculo en Zutphen. Op de Berkel in Duitsland is de recreatie beperkt omdat deze voor het grootste deel door beschermd natuurgebied stroomt.

Recreatie- en kanovaart

Op de Berkel wordt in de zomer gevaren met Berkelzompen. Dit zijn replica’s van schepen waarmee op de Berkel goederentransport plaatsvond. In de volgende steden wordt gevaren met de Berkelzompen: Eibergen, Borculo, Lochem, Almen en Zutphen. Meer informatie is te vinden op de volgende websites: http://www.stichtingberkelzomp.nl/ en http://fluisterboot-zutphen.nl/

Het Recreatieschap Achterhoek en Liemers (nu www.Achterhoek.nl) heeft begin jaren negentig voorzieningen voor kano’s aangebracht in de Berkel. Het betreft overdraagplaatsen, picknickplaatsen en informatiepanelen. De gehele Berkel is kanoroute. Er zijn verschillende kanoverhuurbedrijven en onder andere in Lochem is een kanovereniging gevestigd. Andere grote watergangen zijn niet gekenmerkt als kanoroute, er zijn ook geen voorzieningen aangebracht.

Langs de hele Berkel zijn her en der campings, speel- en ligweiden aanwezig.

Sportvisserij

De volledige visrechten van de wateren in eigendom van Waterschap Rijn en IJssel worden verhuurd aan twee koepelorganisaties: de Hengelsportfederatie Midden Nederland en Sportvisserij Oost Nederland. Uitzondering hierop zijn de stedelijke wateren, die voor een groot deel in eigendom zijn overgegaan van gemeente naar waterschap. Het waterschap is hierdoor tevens verhuurder van visrecht aan één lokale hengelsportvereniging, namelijk HSV Ons Belang Zutphen.

  • Het grootste deel van de wateren is opgenomen in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren behorend bij de VISpas;
  • Er wordt overwegend vanaf de oevers gevist;
  • Het betreft uitsluitend sportvissers en vooral recreatieve vissers die zich niet gespecialiseerd hebben;
  • Vooral langs de Berkel worden wedstrijden georganiseerd ;
  • Langs de Berkel bij Borculo zijn bij enkele natuurvriendelijke oevers speciale verhogingen in de oever aangebracht ten behoeve van sportvissers;
  • Nachtvissen is alleen toegestaan in de Berkel, Groenlose Slinge en de Bolksbeek. Hiervoor is een speciale vergunning nodig;
  • Er is geen beroepsvisserij aanwezig.

Op grond van hengelvangstregistraties wordt verondersteld dat de visdichtheid de laatste jaren in de meeste wateren drastisch is afgenomen. Het vermoeden bestaat dat dit wordt veroorzaakt door afname in voedselrijkdom van het water en predatie door aalscholvers. De lengtesamenstelling van de visstand is afgenomen. Dit heeft echter niet een direct verband met de waterkwaliteit zoals die volgens de KRW wordt bepaald (zie Ecologie).

Wandelen en fietsen

In het beheersgebied van de Berkel lopen veel fiets- en wandelroutes. De onderhoudspaden van het waterschap zijn in principe allemaal open voor wandelaars. Sommige zijn zelfs aangesloten op lange afstandswandelroutes. De routes zijn onder andere te vinden op www.Achterhoek.nl. De Berkel heeft zelfs zijn eigen fietsroute (http://www.rivierenlandschap.eu/nl/de-berkelroute/), al fietsend kan de Berkel gevolgd worden van de bron tot de monding. Tevens zijn er langs de Berkel zogenaamde informatieve trappalen aangebracht die informatie geven over de specifieke locaties.

Zwemmen:

Binnen het beheersgebied van de Berkel zijn 6 officiële zwemwateren. Dit zijn plassen waar de waterkwaliteit intensief wordt gemonitord om veilig zwemmen mogelijk te maken. Voor de officiële zwemwateren zijn zwemwaterprofielen opgesteld (zie Zwemwaterkwaliteit. Op andere plaatsen is er in principe geen verbod en is zwemmen op eigen verantwoordelijkheid.

Literatuur

[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000).

[004B] Historisch Waterbeheer, een benadering van historische watersystemen: definities en voorbeelden (Rapport, 2005) [019SB] Varen waar geen water is Reconstructie van een verdwenen wereld, geschiedenis van de scheepvaart ten oosten van de IJssel van 1300 tot 1930 (Boek, 1981)

[019B] beleef de natuur in Winterswijk (Boek)

[023A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 1: algemene uitwerking (Rapport, 2013)

[024A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 2: gebiedsgerichte uitwerking in factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) (Rapport, 2013)

[025A] AB 23-12-04 Nota recreatief medegebruik (Besluit, 2004)

[026A] Recreatief medegebruik van EVZ, Hen en SED in Waterschap Rijn en IJssel, ecologische effecten en inpassingsbeoordeling (Rapport, 2007)

[027A] Gezamelijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 (Folder, 2013)

[028A] Overzicht vrijstellingwateren vis (lijst)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.