Natuur

De Berkel verbindt enkele Duitse en Nederlandse natuurgebieden met IJssel en de Veluwe. In het beheersgebied liggen gebieden waar de natuur de richtinggevende functie is, waaronder vijf Natura-2000 gebieden (zie ook kaart 2.6). Verder zijn er twee beschermde natuurgebieden, verschillende landgoederen en overige gebieden met natuurwaarde.

Natura 2000 gebieden:

Beschermde natuurmonumenten:

Enkele  landgoederen en gebieden met natuurwaarde:

Grote delen van het beheersgebied van de Berkel vallen onder het Nationale Natuurnetwerk en bijhorende provinciale natuurnetwerken van Gelderland en Overijssel (zie kaart 2.6). Deze beleidskaders zijn de opvolgers van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur, wordt ook wel nationaal natuur netwerk genoemd) en EVZ (Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszone). De natuurnetwerken hebben als doel het verbinden van natuur(gebieden). De Hoofdwatergangen spelen hierbinnen een belangrijke rol omdat dit van nature aanwezige lijnvormige elementen zijn waarlangs dieren en planten zich kunnen verspreiden.

Natte natuur

Het watersysteem heeft naast de verbindende functie zelf ook (hoge) natuurwaarde. Diverse wateren zijn aangewezen als SED-water (Specifiek Ecologische Doelstelling) of HEN-water (Hoogst Ecologisch Niveau). Meer informatie over HEN en SED wateren is te vinden op de site van de provincie Gelderland (HEN en SED wateren) en kaart 2.6.

SED-water (Specifiek Ecologische Doelstelling) van oost naar west:

  • Koffiegoot ten oosten van Eibergen (type Veen/weidebeek);
  • Heksenlaak bij Lochem (type Grondwaterbeek);
  • Bovenloop van de Vierakkerse Laak, ook bekend als afwatering van de Boggelaar (type Laaglandbeek).

HEN (Hoogste Ecologisch Niveau) van noord naar zuid:

  • Beurzerbeek (type Plateaubeek);
  • Vennevertlosebeek (type Plateaubeek);
  • Ratumsebeek (type Plateaubeek);
  • Willinkbeek (type Plateaubeek);
  • Vossenveldsbeek (type Plateaubeek).

KRW (Kaderrichtlijn water)

De hoofdwatergangen zijn aangewezen als KRW-waterlichaam. In het onderdeel waterkwaliteit wordt nader ingegaan op de waterkwaliteit en ecologie van deze watergangen. De KRW zegt echter niet alles. Amfibieën, reptielen en zoogdieren worden niet in de KRW meegenomen.

Ook in het Duitse deel van het stroomgebied zijn natuurdoelen en functies toegekend aan de Berkel en de zijtakken. Het gaat onder andere om een aantal veengebieden die op de grens van Nederland en Duitsland liggen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van Kreis Borken.

Kaart 2.6 Natuur in Beheersgebied van de Berkel

Literatuur

[001B]   Onderzoeksrapport bij: Aanvullend GGOR (gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem) Benedenloop Berkel (Rapport, 2011)

[005B]   De Berkel beschouwd (Boek, 1982)

[006B]   Berkel visie (Rapport, 2005)

[015B]   Ecohydrologische systeemanalyse van het Leestensche Broek ter bevordering van het behoud en herstel van de natuurlijke vegetatie (Rapport, 2013)

[018A] Waterplan Gelderland 2010-2015 (Rapport, 2009)

[019B]   Beleef de natuur in Winterswijk (Boek, 2011)

[021B]   Een duurzaam natuurgebied in de Achterhoek, een ecohydrologisch onderzoek op het Kranengoor (Rapport, 2010)

[026A] Recreatief medegebruik van EVZ, Hen en SED in Waterschap Rijn en IJssel, ecologische effecten en inpassingsbeoordeling (Rapport, 2007)

[026B]   Gemeente Lochem, Ontwerp bestemmingsplan buitengebied (Rapport,2010)

[028B]   Achterhoek in Topvorm, Geïntegreerd natuur en landschapsbeheer in het Achterhoekse landschap (Rapport, 2009)

[043A] Lijst met HEN- en SED wateren (lijst)

[042B] Natura 2000 Gebiedsanalyse voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)) Buurserzand en Haaksbergerveen (rapport, 2014)

[043B] PAS gebiedsanalyse Korenburgerveen (rapport, 2015)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten