Grondwaterkwaliteit

Het grondwater binnen het beheersgebied van de Berkel valt onder grondwaterlichaam Rijn- Oost. De kwaliteit van dit grondwater is goed beoordeeld in 2009. Dit betekent niet dat zich lokaal geen kwaliteitsproblemen voordoen. Uit metingen van het drinkwaterbedrijf Vitens (drinkwaterbedrijf) blijkt dat bij een aantal drinkwaterwinningen sprake is van een chemische toestand van de grondstof die het nodig maakt maatregelen te treffen om er voor te zorgen dat in de toekomst het niveau van zuivering niet toeneemt.

Literatuur

[039A] Specifieke verontreinigende en drinkwater relevante stoffen onder de Kaderrichtlijn water Selectie van potentieel relevante stoffen voor Nederland (Rapport, 2012).

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten