Algemene waterkwaliteit

Het beheersgebied van de Berkel stond vanaf de middeleeuwen en vooral na 1900 in toenemende mate onder invloed van aanpassingen ten behoeve van de waterafvoer en landbouw (zie historie). Sinds 2000 is de KRW (kaderrichtlijn water) bepalend ten aanzien van het beoordelen en verbeteren van de (grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Voor deze Europese wetgeving zijn waterlichamen vastgesteld en getypeerd. Binnen het beheersgebied van de Berkel zijn 11 oppervlaktewaterlichamen vastgesteld (zie kaart 6.1). Voor elk van de waterlichamen zijn doelen vastgesteld en wordt de huidige toestand bijgehouden. Deze informatie is opgenomen in factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven).

Tabel 6.1 KRW waterlichamen en factsheet

t6.1

De Berkel is het enige waterlichaam getypeerd als R6: ‘Langzaam stromend riviertje op zand/klei’ (zie tabel 6.1). De meeste andere beken zijn getypeerd als R5: ‘Langzaam stromende middenloop/ benedenloop op zand’. De Ramsbeek, Willinkbeek, Ratumsebeek en het bovenstroomse deel van de Beurzerbeek hebben hun natuurlijke karakter voor een groot deel behouden. Toch zijn alle waterlichamen door menselijke aanpassingen als ‘sterk veranderd’ gekarakteriseerd. Alleen de Bolksbeek (M3 = Gebufferde kanalen), Barchemse Veengoot en Grote Waterleiding (beide M1A = zoete sloten) zijn “M-typen”, het betreft dus ‘kunstmatige’ watergangen.

Over het algemeen geldt dat de ecologie in de watergangen baat heeft bij een smalle watergang met voldoende stroomsnelheid. Daarnaast is variatie onder water nodig. Een gevarieerde flora en fauna vraagt om afwisseling van vegetatie, zandbanken, slibafzettingen, stroomkuilen, dood hout en detritusbanken. Vaak ontbreken meerdere van deze elementen. En is sommige gevallen hebben hoge fosfaat en ammoniumgehalten een negatief effect op gewenste flora en fauna.

6.1 KRW

Kaart 6.1 waterlichamen in beheersgebied van de Berkel

Literatuur

[001A] Afwentelingsonderzoek oppervlaktewater Rijn-Oost (Rapport, 2012)

[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000)

[010A] Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water, 2015-2012 (Rapport, 2012).

[011A] Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de kaderrichtlijn water (Rapport, 2007)

[012A] Waterrapport 2008-2011 (Rapport, 2012)

[013A] Waterrapport 2011-2014 (Rapport, 2015)

[019A] Hoofdrapportage KRW voor het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel (Rapport, 2007)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.

Websites

Waterrapport 2011-2014 op sharepoint: http://sharepoint.wrij.nl/plein/Organisatie/KA/Gedeelde%20%20documenten/Waterrapport%20definitief.pdf#search=waterrapport

http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/


kaart 6.1 KRW-Waterlichamen (watersysteem van bepaalde afmetingen waarover aan de EU gerapporteerd moet worden) beheersgebied Berkel