Systeembeschrijving van het watersysteem in het stroomgebied de Liemers/ Veluwe


Gemaal Kandia 3 - foto I. Hutten 2011

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het watersysteem van het stroomgebied van de Liemers / Veluwe Het betreft uitgebreide (achtergrond)informatie over bijvoorbeeld  de ligging, de zijtakken, bodemopbouw, waterkwaliteit en -kwantiteit. Wilt u meer beknopte informatie? Bekijk dan de samenvatting.

2 Algemene informatie

Schenkenschans 1 - ca. 1750

Algemene informatie over het beheersgebied Liemers Veluwe onderverdeeld in de volgende thema's:

3 Watersysteem

Westervoort - Hondsbroekse Pleij 2006

Beschrijving van het watersysteem in het beheersgebied Liemers Veluwe. Het gaat hier om de belangrijkste watergangen, kunstwerken, de werking van het watersysteem en de dimensionering van de watergangen.

4 Waterkwantiteit

Gemaal De Liemers - foto De Jong Luchtfotografie 1998

Algemene beschrijving van waterverdeling, afvoerkarakteristieken, waterbalans en peilbeheer.

5 Waterveiligheid en -overlast

C Spijkse Overlaat

Beschrijving van keringen, kades, waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) e.d.

6 Waterkwaliteit

WQ

Algemene beschrijving van de waterkwaliteit met een focus op de kwaliteit volgens de KRW.

7 Grondwater

GW droog

Algemene beschrijving van grondwaterstanden, -stroming, -onttrekkingen, kwel (uittredend grondwater) en wegzijging

8 Maatschappelijke functies

maatschappelijke functies

Algemene omschrijving van maatschappelijke functies in het beheersgebied Schipbeek, zoals:

9 Beheer en onderhoud

onderhoud

Beheer en onderhoud

Download de systeembeschrijving

U kunt de informatie op deze pagina's ook downloaden als pdf. Download  Liemers Veluwe statische beschrijving 10-11-2015 (pdf, 5.4 MB)