Recreatie

Vanaf 1997 heeft het waterschap vastgesteld dat in beginsel alle waterschapseigendommen, zoals watergangen en onderhoudspaden, passief worden opengesteld, zolang dit medegebruik geen belemmering vormt voor het beheer en onderhoud en niet conflicteert met andere toegekende functies. Actieve openstelling is mogelijk als er aan enkele criteria wordt voldaan. Denk hierbij aan afspraken met aanliggende eigenaren, bedrijfsvoering van het waterschap, veiligheid en natuurschade (zie ook Nota recreatief medegebruik uit 2004).

Recreatie- en kanovaart

Er is geen georganiseerde recreatie- of kanovaart in het beheersgebied van Liemers Veluwe

Sportvisserij

De volledige visrechten van de wateren binnen Liemers Veluwe worden verhuurd aan de koepelorganisatie Hengelsportfederatie Midden Nederland, mits ze eigendom zijn van Waterschap Rijn en IJssel. Uitzondering hierop zijn de stedelijke wateren, die voor een groot deel in eigendom zijn overgegaan van gemeenten naar het waterschap. Het waterschap is hierdoor tevens verhuurder van visrecht aan lokale hengelsportverenigingen in het beheersgebied Liemers Veluwe.

 • HSV Rijnwaarden Lobith / Tolkamer
 • HSV De Alver Westervoort
 • HSV De Graskarper Duiven
 • HSV De Breuly Zevenaar
 • HSV De Rietvoorn Pannerden (plas bij tennisbaan)
 • HSV De Meun Rheden (vijver De Laak langs snelweg A348)
 • HSV De Winde Velp (Circuitvijvers en stadssingels)
 • HSV De Rietvoorn Dieren (vijver noordoost Dieren)

Het grootste deel van de wateren is opgenomen in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren behorend bij de VISpas. In de wateren wordt overwegend vanaf de oevers gevist. Nachtvissen is alleen toegestaan in de Zevenaarse Wetering, Wijde Wetering en Didamse Wetering. Het betreft uitsluitend sportvissers en vooral recreatieve vissers die zich niet gespecialiseerd hebben of aan wedstrijden deelnemen. Er is geen beroepsvisserij aanwezig. Nadere informatie over regels per watergang is te vinden op de Visplanner.

Op grond van hengelvangstregistraties wordt verondersteld dat de visdichtheid de laatste jaren in de meeste wateren drastisch is afgenomen. Het vermoeden bestaat dat dit wordt veroorzaakt door afname in voedselrijkdom van het water en predatie door aalscholvers. De lengtesamenstelling van de visstand is afgenomen (zie Ecologie)

Wandelen en fietsen

In het beheersgebied Liemers Veluwe zijn diverse routes, sommige gelegen langs watergangen al dan niet op eigendom van Waterschap Rijn en IJssel. Het gaat dan om:

 • Wandelroutes
 • Skeelerroutes
 • Fietsroutes (waaronder het fietsroute netwerk)

Meer informatie over deze routes is te vinden op de website www.achterhoek.nl.

Zwemmen

Binnen het beheersgebied zijn drie wateren gekenmerkt als officieel zwemwater (zie zwemwaterkwaliteit). In sommige andere wateren wordt ook gezwommen, dit is op eigen risico.

Literatuur

[023A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 1: algemene uitwerking (Rapport, 2013)

[024A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 2: gebiedsgerichte uitwerking in factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) (Rapport, 2013)

[025A] AB 23-12-04 Nota recreatief medegebruik (Besluit, 2004)

[026A] Recreatief medegebruik van EVZ, Hen en SED in Waterschap Rijn en IJssel, ecologische effecten en inpassingsbeoordeling (Rapport, 2007)

[027A] Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 (Folder, 2013)

[028A] Overzicht vrijstelling wateren vis (lijst)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.