Landschap & landgebruik

LGN2

Kaart 2.6: Landgebruik kaart Liemers Veluwe (2003)

Het landgebruik binnen het beheersgebied van Liemers Veluwe verschilt nogal. Door het grote bos- en natuuroppervlak op de stuwwallen van de Veluwe en Montferland is er tweemaal zoveel bos en natuur als in andere delen van het waterschap. Het betreft wel droge natuur. In de Liemers Veluwe is ook driemaal zoveel oppervlakte water en tweemaal zoveel bebouwing. Veeteelt en weidebouw zijn desondanks het meest voorkomend binnen het beheersgebied.

De Liemers, Bevermeer en Oude Rijn worden gekenmerkt door een polderlandschap, wat verder niet veel voorkomt binnen het waterschap. Overal in het gebied is veel landbouw. De Liemers bevat relatief veel stedelijk gebied terwijl er in de Oude Rijn veel natte natuur is. De stuwwal van Montferland is bosrijk. Het stroomgebied van de Veluwe bevat grote oppervlakten stedelijk gebied, bos en natuur.

Tabel 2.1: Verdeling landgebruik in beheersgebied Liemers – Veluwe naar hoofdklassen (LGN6)

2.1

Oude Rijn

Het gebied bevat enkele kleinere bebouwde kernen, gelegen op hogere gronden (kaart 2.4). 18 % van de totale lengte van de watergangen in dit gebied ligt in stedelijk gebied. Op de lagere delen komt vooral akker- en weidebouw voor. Het gebied stond vroeger onder invloed van de Spijkse overlaat is nu bekend als het Rijnstrangengebied. Het wordt gekenmerkt door de Oude Rijn, de regionale keringen (zie waterveiligheid) en de uiterwaarden die nu niet meer inunderen (overstromen van gebieden). Het gebied bestaat nu uit water, grasland en natuur (zie natuur).

De Liemers-Bevermeer

In de inrichting van het landschap is onderscheid zichtbaar tussen de hoger gelegen, drogere gronden en de lager gelegen, nattere delen. In de Bevermeer liggen Didam en Wehl, goed voor 5% van de oppervlakte. In de Liemers beslaat stedelijk gebied ongeveer 25% van het oppervlak, bestaande uit ondermeer Westervoort, Duiven en Zevenaar. De oude dorpskernen liggen op de hogere oeverwal (zie historie). In totaal ligt ongeveer 22% van de lengte van alle watergangen in het gebied Liemers-Bevermeer in stedelijk gebied. Op de hogere gronden komt verder een mozaïek van tuin-, akker-, en weidebouw voor. Het landgebruik van de lager gelegen delen bestaat voornamelijk uit weidebouw.

Veluwe

Qua geografie en landgebruik kan het gebied in tweeën gedeeld worden. Aan de ene kant de Veluwe, met overwegend natuurgebied (bos en heide). Aan de andere kant de lager gelegen polders langs de grote rivieren met stedelijk gebied en landbouw (voornamelijk grasland). Het stedelijk gebied ligt op de overgang van de Veluwe en de polders en beslaat ongeveer 15 % van het stroomgebied. Bijna 55 % van de lengte van de watergangen in het gebied Veluwe ligt in het lager gelegen stedelijke gebied.

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten