Natuur

Kaart 2.7: Natuur in beheersgebied Liemers Veluwe

Natura 2000 gebieden

In het beheersgebied van de Liemers Veluwe liggen de onderstaande Natura-2000 gebieden. Deze gebieden liggen deels in een ander waterschap (zie kaart 2.7 of klik of linkjes):

Rijntakken met de deelgebieden:1)  Gelderse Poort: Het Rijnstrangengebied met zijn rietmoerassen is onderdeel van het deelgebied Gelderse Poort dat loopt vanaf de Duitse grens tot aan Westervoort en langs de Waal tot aan Nijmegen; 2) Uiterwaarden van de IJssel: Vanaf Westervoort vallen de Ijsseluiterwaarden onder het deelgebied Uiterwaarden Ijssel.

Veluwe: Delen van het Veluwecomplex behoren tot één van de grootste Natura 2000 gebieden van Nederland, namelijk Natura 2000 gebied De Veluwe. Een deel van de dit gebied valt ook onder het Nationaal Park Veluwezoom. Het betreft een droog gebied zonder (noemenswaardige) oppervlaktewateren.

Verspreid over het beheersgebied van de Liemers Veluwe liggen delen van het Nationale Natuurnetwerk en bijhorende Gelderse Natuur Netwerk (GNN). Dit was voorheen EHS (Ecologische Hoofdstructuur, wordt ook wel nationaal natuur netwerk genoemd) (Ecologische Hoofdstructuur) en het hiervan onderdeel zijn de EVZ's (Ecologische Verbindingszone, zie natuur in provincie Gelderland). Deze structuur beoogt het verbinden van natuur(gebieden). Watergangen vervullen hierbinnen een belangrijke rol omdat dit van nature aanwezige lijnvormige elementen zijn, waarlangs dieren en planten zich kunnen verspreiden.

Natte natuur (HEN- en SED-wateren)

Het watersysteem heeft naast deze verbindende functie zelf ook (hoge) natuurwaarde, soms behorend tot Natura 2000 gebieden of door de provincie gekenmerkt als HEN-(Hoogste Ecologisch Niveau) en SED-water (Specifieke Ecologische Doelstelling).

Aan de rand van de Veluwe zijn met name de sprengenbeken, in Arnhem, Rozendaal en Velp van ecologische betekenis. De meesten daarvan hebben de SED-status en alleen de Beekhuizerbeek en Ruitersbeek hebben de HEN-status. Nabij Ellecom ligt het landgoed Middachten, een TOP-gebied waar antiverdrogingsmaatregelen zijn genomen. De bossen van Middachten bestaan voor een deel nog uit bronbossen, die gevoed worden met kalkrijke kwel (uittredend grondwater). Hier liggen verschillende HEN en SED wateren. Aan de flanken van de stuwwal liggen twee relatief korte HEN-wateren van Natuurmonumenten en één SED watergang.

Langs de Veluwe (zie HEN / SED Detailkaart Veluwezoom (pdf, 6.2 MB))

 • Beekhuizerbeek (sprengenbeek - HEN)
 • Beek op de Vijverberg (sprengenbeek - SED)
 • Slijpbeek (sprengenbeek - SED)
 • Beek op Warnsborn (sprengenbeek - SED)
 • Beek op de Paasberg (sprengenbeek - SED)
 • Rozendaals beek (sprengenbeek - SED)

Beken in de Havikerwaard (zie HEN / SED Detailkaart Havikerwaard (pdf, 7.1 MB))

 • Havikerwaard (stuwwalbeek – HEN)
 • Havikerwaard (stuwwalbeek – SED)

Beken bij Montferland (zie HEN / SED Detailkaart Montferland (pdf, 5.6 MB))

 • Spreng Stokkum (stuwwalbeek – HEN)
 • ’t Peeske (sprengenbeek – SED)
 • De Ban (stuwwalbeek – HEN)

Oude rivierstang de Oude Rijn (laaglandbeek – SED) (zie HEN / SED Detailkaart Oude Rijn (pdf, 7.7 MB))

Meer informatie over HEN en SED wateren is te vinden op de site van de provincie Gelderland (HEN en SED wateren)

KRW (Kaderrichtlijn water)

Voor de Kaderrichtlijn water (KRW) zijn waterlichamen vastgesteld met bijhorende waterkwaliteitsdoelen. Binnen het thema waterkwaliteit is onder andere de ecologische kwaliteit van de KRW-waterlichamen (watersysteem van bepaalde afmetingen waarover aan de EU gerapporteerd moet worden) beschreven.

Literatuur

[018A] Waterplan Gelderland 2010-2015 (Rapport, 2009)

[026A] Recreatief medegebruik van EVZ, Hen en SED in Waterschap Rijn en IJssel, ecologische effecten en inpassingsbeoordeling (Rapport, 2007)

[043A] Lijst met HEN- en SED wateren (lijst)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten