Kwel en wegzijging

Over het algemeen geldt dat veel van de nattere plaatsen (kaart 7.1) ontstaan onder invloed van kwel (uittredend grondwater). Vooral langs de grote rivieren en aan de voet van de stuwwallen van de Veluwe en Montferland waar juist wegzijging is.

De Liemers

De globale grondwaterstroming is van zuid naar noord in de richting van de IJssel. Door de geringe hoogteverschillen (zie kaart 7.2) is afname van de grondwaterstand geleidelijk (zie grondwateronttrekking en -stroming). Op de hogere oeverwallen ter hoogte van Westervoort, Duiven en Zevenaar is wegzijging. In de noordelijke komgronden is meer kwel. Dichter bij de IJssel wordt het grondwater ook beïnvloed door kwel van het Veluwemassief. In geval van hoge of lage rivierwaterstanden treedt er tevens kwel van rivierwater of wegzijging naar de IJssel op, dit is seizoensafhankelijk.

Bevermeer

De globale grondwaterstroming is van het Montferland in noordwestelijke richting de IJssel. De afname van de grondwaterstand volgt de hoogteverschillen in het landschap (zie kaart 7.2). Op het Montferland vindt wegzijging plaats. Hier is dan ook drinkwaterwinning (zie grondwateronttrekking en -stroming). Aan de randen van het Montferland zijn plaatsen met kwel.

Oude Rijn

Het grondwater wordt deels gevoed door de stuwwal van Montferland. Ter hoogte van De Lander en het Grenskanaal gaat de grondwaterstroming van het Montferland in zuidoostelijke richting naar Duitsland. Het gebied van de Rijnstrangen is vlak, dit is terug te zien in de grondwaterstroming. Bij hoog water vindt er periodieke kwel op langs de rivieren en aan de randen van de grote plassen in het uiterwaardegebied. Bij lage rivierwaterstanden is er sprake van wegzijging.

Veluwe

In het gebied vindt sterke grondwaterstroming plaats vanaf de stuwwal richting de grote rivieren. Het grondwater wordt voornamelijk gevoed door water dat is geïnfiltreerd op de Veluwe. In de lager gelegen polders is er sprake van lokale wegzijging en kwel. In geval van hoge rivierwaterstanden treedt er tijdelijk kwel op vanuit de rivieren. Bij lage rivierwaterstanden is er sprake van wegzijging.