Ondiep (freatisch) grondwater

De Liemers-Bevermeer

De meest voorkomende grondwaterstanden in het gebied zijn grondwatertrap 5 tot 7 (kaart 7.1). Vooral op de hogere gronden zijn droge omstandigheden en hoge grondwatertrappen (zie bodem en ondergrond). Niet alleen bij het Montferland maar ook op de rivieroeverwallen, hier liggen onder andere de stedelijke kernen van Duiven en Zevenaar. In de lagere komgronden komen grondwatertrappen 3 en 4 veel voor. Voor het hele gebied geldt dat de grondwaterstand in de zomer uitzakt. Bij de hogere delen van het gebied is dit meer dan voor de lage delen. De lagere delen hebben in de winter te maken met een ondiepe grondwaterstand (<40 cm-mv).

7.1 gwt

Kaart 7.1 Grondwatertrappen in het beheersgebied van de Liemers Veluwe

Oude Rijn

Door de aanwezigheid van rivieroeverwallen en rivierafzettingen is er een behoorlijke drooglegging in het gebied van de Rijnstrangen. Grondwatertrappen 6 tot 7 komen het meest voor in het gebied. Voor het hele gebied geldt dat de grondwaterstand in de zomer ver uitzakt (>120 cm-mv). In de winter varieert de grondwaterstand van <40 cm tot 140 cm –mv. De rivierpeilen bepalen grotendeels de grondwaterstanden, mede omdat de rivieren de deklaag doorsnijden. Bij hoge rivierwaterstanden treedt er ook kwel op vanuit de rivieren. Om de natte natuur te stimuleren zijn hier in het verleden antiverdrogingsmaatregelen genomen.

Veluwe

Het stuwwalgebied heeft grondwatertrap 8, met in de winter een grondwaterstand van 80 – 140 cm-mv en in de zomer een grondwaterstand dieper dan 120 cm-mv. In de lager gelegen polders (waar de wijken ’t Broek en Presikhaaf liggen) komen ondiepere grondwaterstanden voor; grondwatertrap 3-6. Op sommige plaatsen komen in de winter grondwaterstanden ondieper dan 40 cm-mv voor. In de zomer is de grondwaterstand overal dieper dan 80 cm-mv en op sommige plaatsen zelfs dieper dan 120 cm-mv. Opvallend zijn de relatief natte omstandigheden in de lage delen Arnhem en Velp. In de wijken Presikhaaf en ’t Broek en op industrieterrein ‘Het Broek’ komt, door de lage ligging en de aanwezigheid van kwelgevoelige ondergronden, nogal eens grondwateroverlast voor. Bij Middachten zijn in het verleden juist antiverdrogingsmaatregelen genomen om natuur, afhankelijk van kalkrijke kwel, bevorderen.

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.


Kaart 7.1 Grondwatertrappen beheersgebied Liemers Veluwe