Algemene waterkwaliteit

Net als andere delen van het waterschap stond de Liemers Veluwe vanaf de middeleeuwen en vooral na 1900 in toenemende mate onder invloed van aanpassingen ten behoeve een verbeterde waterbeheersing voor de landbouw.

  • Sprengenbeken hebben een gegraven bron en zijn daarnaast onderhevig geweest aan menselijke aanpassingen en gebruik, waaronder watermolens, wasserijen en stedelijke uitbreidingen.
  • Watergangen in de Liemers-Bevermeer zijn vaak gegraven bij het ontginnen van de natte komgronden en het intensiveren van de landbouw.
  • De Oude Rijn heeft zijn natuurlijke karakter grotendeels behouden, mede omdat het tot halverwege de 20e eeuw fungeerde als overlaat van de Rijn (zie historie). Zijwatergangen en bovenstroomse delen, zoals het grenskanaal en de Lander zijn veelal gegraven watergangen.

De groei van de steden, het toenemende verkeer en de intensivering van de landbouw heeft geleid tot achteruitgang van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit in het stedelijk gebied is onder impuls van de Basisinspanning (1995) en het Waterkwaliteitsspoor sterk verbeterd. Sinds 2000 is de KRW (kaderrichtlijn water) bepalend ten aanzien van het beoordelen en verbeteren van de waterkwaliteit. Voor deze Europese wetgeving zijn waterlichamen vastgesteld en getypeerd. Binnen het beheersgebied van de Liemers Veluwe zijn 5 waterlichamen (zie kaart 6.1). Voor elk van de waterlichamen zijn doelen vastgesteld en wordt de huidige toestand bijgehouden. Deze informatie is opgenomen in factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven).

Tabel 6.1 KRW waterlichamen in Liemers Veluwe

6.1

De waterlichamen Grenskanaal en Oude Rijn zijn getypeerd als R5: ‘Langzaam stromende middenloop/ benedenloop op zand’. Door menselijke aanpassingen zijn deze waterlichamen volgens de KRW ‘sterk veranderd’ of ‘kunstmatig’. De overige waterlichamen in het beheersgebied van de Liemers Veluwe vallen onder het kunstmatige watertype M3: ’Gebufferde regionale kanalen’.

krw
Kaart 6.1 waterlichamen in beheersgebied Liemers Veluwe

Literatuur

[010A] Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water, 2015-2012 (Rapport, 2012).

[011A] Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de kaderrichtlijn water (Rapport, 2007)

[012A] Waterrapport 2008-2011 (Rapport, 2012)

[013A] Waterrapport 2011-2014 (Rapport, 2015)

[014A] KRW factsheets (factsheets, 2013)

[015A] Factsheets waterlichamen Actualisatie waterkwaliteitsopgave Periode 2016-2021 (Factsheets, 2014)

[016A] Evaluatie van 23 jaar macrofauna (de in het water levende diertjes zoals insecten, bloedzuigers en slakken)-monitoring bij Waterschap Rijn en IJssel (Rapport)

[019A] Hoofdrapportage KRW voor het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel (Rapport, 2007)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.

Websites

Waterrapport 2011-2014 op sharepoint: http://sharepoint.wrij.nl/plein/Organisatie/KA/Gedeelde%20%20documenten/Waterrapport%20definitief.pdf#search=waterrapport

http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/