Stedelijke waterkwaliteit

Liemers Veluwe bevat veel stedelijk gebied en ook veel stedelijk water. Tegenwoordig dient het stedelijk water vooral voor de afvoer van water in het stedelijk gebied en ter verfraaiing van de openbare omgeving. Echter het stedelijk water is in sommige gevallen gevoelig voor waterkwaliteitsproblemen, zoals blauwalg, vissterfte, stank en zwerfvuil. Meldingen van blauwalg komen vooral voor in wateren waarin geen doorstroming mogelijk is in combinatie met hoge nutriëntgehalten en warm weer. Meldingen van vissterfte komen het meeste voor in combinatie met overstorten. Dat komt omdat de vuillozing tot een plotselinge - en voor vissen soms fatale zuurstofdaling kan leiden. Daarnaast zijn wateren zonder mogelijkheid tot doorstroming in de zomer kwetsbaar voor vissterfte, ongeacht de aanwezigheid van een overstort (noodvoorziening in een rioolstelsel waarmee bij grotere buien regenwater en verdund rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd).

Onder andere Arnhem en Westervoort kennen aanzienlijke waterkwaliteitsproblemen, zoals (blauw)algenbloei (plotseling optredende overmatige groei van algen waardoor het water groen wordt en er drijflagen kunnen ontstaan) en vissterfte. Dit is het gevolg van afvoerloosheid en uitzakkend peil als gevolg van lage IJsselstanden en weinig neerslag in combinatie met hoge nutriëntengehalten en hoge watertemperaturen. Ook speelt de milieubelasting via riooloverstorten tijdens hevige regenval hierbij een rol (zie waterkwaliteit).

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten