Algemeen: Beheersgebied Liemers Veluwe

Het beheersgebied van Liemers Veluwe bevat bijna 700 km watergangen, 35 gemalen en ruim 400 stuwen om het peil te handhaven (zie peilbeheer). Het watersysteem bestaat ondermeer uit beken, weteringen, poldersloten, stedelijk water en oude Rijntakken.

  • In de Liemers en de Bevermeer wordt het water via een maasstructuur afgevoerd of verdeeld over het stroomgebied.
  • Via hoofdwateren wordt het water afgevoerd naar het Pannerdensch kanaal, de Nederrijn of de IJssel.
  • De voornaamste watergangen in het gebied zijn weergegeven op kaart 3.1 en tabel 3.1.
  • Bij hoge waterstanden op de grote rivieren worden er diverse gemalen ingezet om het water te lozen op de grote rivieren (zie ook peilbeheer).

Het beheersgebied bestaat uit vier stroomgebieden, die qua waterhuishouding losstaan van elkaar (kaart 3.1). Het gaat om de Veluwe, Oude Rijn, Liemers en de Bevermeer. Alleen de Liemers en Bevermeer zijn slechts via enkele watergangen met elkaar verbonden.

De uiterwaarden van de grote rivieren zijn buiten beschouwing gelaten. Alleen de Havikerwaard, tussen Rheden, Dieren en Doesburg, is waterhuishoudkundig van belang en daarom meegenomen bij het stroomgebied van de Veluwe.

WS - kopie

Kaart 3.1 Watersysteem Liemers Veluwe

Tabel 3.1: Watersysteemkenmerken van watergangen in het beheersgebied Liemers Veluwe

3.1

Literatuur

[003LV] Draaiboek: Wateroverlast Stroomgebied Liemers/Veluwe (Rapport 2014)

[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000).

[006LV] Detailkaart watersysteem Liemers Veluwe, bijlage 3 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast en watertekort) (Kaart, 2013)

[009LV] Geohydrologische effecten ontwikkeling Havikerwaard (Rapport 2012)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.


Kaart 3.1 Watersysteem beheersgebied Liemers Veluwe