Systeembeschrijving van het stroomgebied van de Oude IJssel


Brug Muldera 4 - foto H. Marsman 2010

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het watersysteem van het stroomgebied van de Oude IJssel. Het betreft uitgebreide (achtergrond)informatie over bijvoorbeeld  de ligging, de zijtakken, bodemopbouw, waterkwaliteit en -kwantiteit. Wilt u meer beknopte informatie? Bekijk dan de samenvatting.

2 Algemene informatie

Oude IJssel Hoog Keppel

Algemene informatie over het beheersgebied Oude IJssel onderverdeeld in de volgende thema's:

3 Watersysteem

Sluis De Pol 1 - foto De Jong luchtfotografie 1998

Beschrijving van het watersysteem in het beheersgebied Oude IJssel. Het gaat hier om de belangrijkste watergangen, kunstwerken, de werking van het watersysteem en de dimensionering van de watergangen.

4 Waterkwantiteit

Stuw Kleefse Graaf - foto J. v.d. Plicht 2012 - Grenspaal 723

Algemene beschrijving van waterverdeling, afvoerkarakteristieken, waterbalans en peilbeheer.

5 Waterveiligheid en -overlast

Stuw Stakenborg 12 - Bouwput onder water 1956

Beschrijving van keringen, kades, waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) e.d.

6 Waterkwaliteit

Bleekweide Winterswijk 3 - foto Kien communicatie

Algemene beschrijving van de waterkwaliteit met een focus op de kwaliteit volgens de KRW.

7 Grondwater

GW droog

Algemene beschrijving van grondwaterstanden, -stroming, -onttrekkingen, kwel (uittredend grondwater) en wegzijging

8 Maatschappelijke functies

maatschappelijke functies

Algemene omschrijving van maatschappelijke functies in het beheersgebied Schipbeek, zoals:

9 Beheer en onderhoud

onderhoud

Beheer en onderhoud

Download de systeembeschrijving

U kunt de informatie op deze pagina's ook downloaden als pdf. Download Oude IJssel systeembeschrijving 19-07-2016 (pdf, 4.5 MB)