Algemene waterkwaliteit

Het beheersgebied van de Oude IJssel stond vanaf de middeleeuwen en vooral na 1900 in toenemende mate onder invloed van aanpassingen ten behoeve van de waterafvoer en landbouw (zie historie). De waterkwaliteit in het stedelijk gebied is onder impuls van de Basisinspanning (1995) en het Waterkwaliteitsspoor sterk verbeterd. Sinds 2000 is de KRW (kaderrichtlijn water) bepalend ten aanzien van het beoordelen en verbeteren van de waterkwaliteit. Voor deze Europese wetgeving zijn waterlichamen vastgesteld en getypeerd. Binnen het beheersgebied van de Oude IJssel zijn 6 waterlichamen (zie kaart 6.1). Voor elk van de waterlichamen zijn doelen vastgesteld en wordt de huidige toestand bijgehouden. Deze informatie is opgenomen in factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven).

6.1

Kaart 6.1 waterlichamen in beheersgebied Oude IJssel

Het waterlichaam Oude IJssel (incl. Aastrang) wordt getypeerd als R6: ‘Langzaam stromend riviertje op zand/klei’. Het vormt de verbinding tussen bovenstroomse beken en de IJssel. De ecologische doelstellingen voor de Oude IJssel worden (mede) beperkt door het feit dat de rivier bevaarbaar is voor de (beroeps)scheepvaart. De overige waterlichamen in het beheersgebied van de Oude IJssel zijn allen R5: ‘Langzaam stromende middenloop/ benedenloop op zand’. Door menselijke aanpassingen zijn alle waterlichamen volgens de KRW ‘sterk veranderd’. Desondanks heeft de Boven Slinge zijn natuurlijke karakter voor een groot deel behouden.

Over het algemeen geldt dat de ecologie in de watergangen baat heeft bij een smalle watergang met voldoende stroomsnelheid. Daarnaast is variatie onder water nodig. Een gevarieerde flora en fauna vraagt om afwisseling van vegetatie, zandbanken, slibafzettingen, stroomkuilen, dood hout en detritusbanken. Vaak ontbreken meerdere van deze elementen. En is sommige gevallen hebben hoge fosfaat en ammoniumgehalten een negatief effect op gewenste flora en fauna.

Literatuur

[001A] Afwentelingsonderzoek oppervlaktewater Rijn-Oost (Rapport, 2012)

[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000).

[010A] Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water, 2015-2012 (Rapport, 2012).

[011A] Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de kaderrichtlijn water (Rapport, 2007)

[012A] Waterrapport 2008-2011 (Rapport, 2012)

[013A] Waterrapport 2011-2014 (Rapport, 2015)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.

Websites

Waterrapport 2011-2014 op sharepoint: http://sharepoint.wrij.nl/plein/Organisatie/KA/Gedeelde%20%20documenten/Waterrapport%20definitief.pdf#search=waterrapport

http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/