Recreatie

Vanaf 1997 heeft het waterschap vastgesteld dat in beginsel alle waterschapseigendommen, zoals watergangen en onderhoudspaden, passief worden opengesteld, zolang dit medegebruik geen belemmering vormt voor het beheer en onderhoud en niet conflicteert met andere toegekende functies. Actieve openstelling is mogelijk als er aan enkele criteria wordt voldaan. Denk hierbij aan afspraken met aanliggende eigenaren, bedrijfsvoering van het waterschap, veiligheid en natuurschade.

Sportvisserij

De volledige visrechten van de wateren in eigendom van Waterschap Rijn en IJssel worden verhuurd aan twee koepelorganisaties: de Hengelsportfederatie Midden Nederland en Sportvisserij Oost Nederland. Uitzondering hierop zijn de stedelijke wateren, die voor een groot deel in eigendom zijn overgegaan van gemeenten naar Het Waterschap. Het waterschap is hierdoor tevens verhuurder van visrecht aan lokale hengelsportverenigingen in het beheersgebied van Oude IJssel.

Het grootste deel van de wateren is opgenomen in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren behorend bij de VISpas. Van de grotere watergangen is alleen het Waalse Water geen viswater, dit is particulier eigendom. In de overige wateren wordt overwegend vanaf de oevers gevist. Nachtvissen is alleen toegestaan in de Aastrang, Oude IJssel, Boven Slinge, Bielheimerbeek en Keizersbeek. Het betreft uitsluitend sportvissers en vooral recreatieve vissers die zich niet gespecialiseerd hebben of aan wedstrijden deelnemen. Er is geen beroepsvisserij aanwezig. Wedstrijdwateren zijn de Oude IJssel, de Keizersbeek en de Bielheimerbeek. In de Oude IJssel zijn door het waterschap speciale ‘viskribben’ aangelegd en zijn bepaalde wedstrijdtrajecten voorzien van steenstort.

Op grond van hengelvangstregistraties wordt verondersteld dat de visdichtheid de laatste jaren in de meeste wateren drastisch is afgenomen. Het vermoeden bestaat dat dit wordt veroorzaakt door afname in voedselrijkdom van het water en predatie door aalscholvers. De lengtesamenstelling van de visstand is afgenomen (zie Ecologie)

Wandelen en fietsen

In het beheersgebied Oude IJssel zijn diverse routes gelegen langs watergangen al dan niet op eigendom van Waterschap Rijn en IJssel. Het gaat dan om:

  • Wandelroutes
  • Skeelerroutes
  • Fietsroutes (waaronder het fietsroute netwerk)
  • MTB-routes (bij Winterswijk);

Meer informatie over deze routes is te vinden op de website van de Achterhoek.nl.

Zwemmen

Binnen het beheersgebied Oude IJssel zijn zes officiële zwemwateren (zie zwemwater). Op overige plaatsen is er in principe geen verbod en is zwemmen op eigen verantwoordelijkheid. Voor georganiseerde (zwem)activiteiten in het water is de keur (de basisverordening van het waterschap) van toepassing.

Recreatievaart

De Oude IJssel is een aantrekkelijke recreatievaarweg. Deze rivier ligt immers in een landschappelijk gevarieerd gebied dat vele mogelijkheden biedt. In 1999 passeerden ongeveer 910 pleziervaartuigen de sluis in Doesburg. De recreatievaart is sindsdien alleen maar toegenomen tot meer dan 1000 in 2012. De topdrukte ligt in de maanden juli en augustus. De Oude IJssel is toegankelijk voor gemotoriseerde recreatievaart. De toegankelijkheid is afhankelijk van de momenten waarop bruggen en sluizen worden bediend. De Oude IJssel is recreatief bevaarbaar tot de stuw in Ulft. Bij Gaanderen ligt sluispassage ‘de Pol’. In Doesburg, Laag Keppel en Doetinchem zijn jachthavens met passantenplaatsen. Verder zijn er langs de Oude IJssel vrije aanlegplaatsen voor kortdurend verblijf. Opvallend is de toename van recreatievaart bij Sluis de Pol na de renovatie van deze sluis, namelijk van 95 in 2010 naar 321 in 2012. Dit is inclusief de rondvaartboot die actief is bovenstrooms van Doetinchem.

Tijdens droge periodes heeft de scheepvaart te maken met schutbeperkingen en lange wachttijden bij de sluis van Doesburg. Bij elke schutting verdwijnt namelijk zo’n 2000 m3 richting de Gelderse IJssel, en dat is ongewenst in tijden van droogte.

Kanovaart

Het Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL nu bekend als Achterhoek.nl) heeft begin jaren negentig voorzieningen voor kano’s aangebracht in de Oude IJssel. Het betreft overdraagplaatsen, picknickplaatsen en informatiepanelen. De Oude IJssel dient als kanoroute net als de Aastrang, die tot in Duitsland met de kano bevaren kan worden. In het gebeid zijn verschillende bedrijven gespecialiseerd in verhuur van kano’s.

Literatuur

[011OIJ] Niet Afwentelen, Een verkennend onderzoek naar de toename van piekafvoeren na klimaatverandering op hoogwater op de Gelderse IJssel (Rapport, 2013)

[016OIJ] AB 21-06-2007 Beroeps- en recreatievaart op de Oude IJssel (Besluit, 2007)

[017OIJ] Voorstel aan het college van Dijkgraaf en Heemraden , beheerplan vaarweg Oude IJssel 2009-2013 (Voorstel, 2009)

[018OIJ] Uitwerkingsnota toeristisch recreatief medegebruik Oude IJssel (Rapport, 2013)

[023A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 1: algemene uitwerking (Rapport, 2013)

[024A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 2: gebiedsgerichte uitwerking in factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) (Rapport, 2013)

[025A] AB 23-12-04 Nota recreatief medegebruik (Besluit, 2004)

[026A] Recreatief medegebruik van EVZ, Hen en SED in Waterschap Rijn en IJssel, ecologische effecten en inpassingsbeoordeling (Rapport, 2007)

[027A] Gezamelijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 (Folder, 2013)

[028A] Overzicht vrijstellingwateren vis (lijst)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.