Natuur

Kaart 2.7 Natuur in Beheersgebied Oude IJssel

De Oude IJssel verbindt enkele Duitse natuurgebieden met de IJssel en Veluwe. In het beheersgebied liggen gebieden waar de natuur de richtinggevende functie is. Vrijwel altijd is er een beleidsmatig of wettelijk kader waarom de natuur wordt beschermd of aangelegd. Deze paragraaf beschrijft de gebieden die via deze kaders worden beschermd. Het Korenburgerveen, Bekendelle en Wooldse Veen zijn Natura 2000 gebieden, een Europese wetgeving voor gebiedsbescherming. Het Wooldse Veen is zelfs grensoverschrijdend en ligt voor een deel in Duitsland. De Zumpe is een beschermd natuurmonument (zie kaart 2.7). Verspreid over het beheersgebied van de Oude IJssel liggen gebieden van het Gelderse Natuurnetwerk (GNN), voorheen EHS (zie natuur in provincie Gelderland en factsheets kernkwaliteiten GGN en GO). Deze structuur met onder andere EVZ beoogt het verbinden van natuur(gebieden). Watergangen vervullen hierbinnen een belangrijke rol omdat dit van nature aanwezige lijnvormige elementen zijn, waarlangs dieren en planten zich kunnen verspreiden.

KRW-Waterlichamen

Voor de Kaderrichtlijn water (KRW) zijn 6 waterlichamen vastgesteld met waterkwaliteitsdoelen waaronder ook ecologische doelen. Binnen het thema waterkwaliteit is de waterkwaliteit en ecologie uitgebreider beschreven.

 • Boven Slinge;
 • Bielheimerbeek;
 • Keizersbeek;
 • Bergerslagbeek;
 • Oude IJssel (incl. Aastrang);
 • Waalse Water.

Natura 2000

Meer informatie over Natura 2000 gebieden is terug te vinden op:

Beschermd natuurmonument

 • De Zumpe: ten oosten van Doetinchem

HEN- & SED-wateren:

Het watersysteem heeft naast deze verbindende functie zelf ook (hoge) natuurwaarde. Denk hierbij aan Bekendelle waar de Boven Slinge doorheen stroomt, maar ook aan HEN-(Hoogste Ecologische Niveau) en SED-wateren (Specifieke Ecologische Doelstelling). Het betreft plateaurandbeken, veen/heidebeken en traagstromende beken in het oosten van het beheersgebied van de Oude IJssel. In het westen ligt het Waalse Water een oude rivierarm. Meer informatie over HEN en SED wateren: is te vinden op de site van de provincie Gelderland (HEN en SED wateren).

SED-wateren:

 • Haartse W.L.-Dambeek benedenloop (plateaurandbeek)
 • Schaarsbeek- benedenloop (laaglandbeek)
 • Waalse water (Oude Rivierloop)
 • Wooldse W.L. (temporaire loop op plateau)

HEN-wateren:

 • Boven Slinge (plateaubeek)
 • Haartse W.L.-Dambeek bovenloop (plateaubeek)
 • Limbeek (plateaubeek)
 • Osink-Bemersbeek (plateaubeek)
 • Schaarsbeek bovenloop (Veen/heidebeek)
 • Siepersbeek (plateaubeek)
 • Snijders Veerbeek (plateaubeek)
 • Stortelersbeek (plateaubeek)

Literatuur

[012OIJ] Ecologische verbindingszone Oude IJssel, Deeltraject stad Doetinchem (Rapport, 1997)

[014A]      KRW factsheets (factsheets, 2013)

[015OIJ] EVZ Oude IJssel (Rapport)

[018A]      Waterplan Gelderland 2010-2015 (Rapport, 2009)

[026A]      Recreatief medegebruik van EVZ, Hen en SED in Waterschap Rijn en IJssel, ecologische effecten en inpassingsbeoordeling (Rapport, 2007)

[043A]      Lijst met HEN- en SED wateren (lijst)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten