Kwel en wegzijging

Uit de grove kwelmodellering van TNO (IMOD versie 1.2) blijkt dat er jaarlijks netto een te verwaarlozen hoeveelheid water via wegzijging verdwijnt uit het beheersgebied van de Oude IJssel (-0.05 mm/dag). Dit wil niet zeggen dat er geen kwel (uittredend grondwater) of wegzijging is, maar dat dit vooral lokale processen betreft die ook nog eens per seizoen kunnen afwisselen. In natte winters is er meer kwel en in droge zomerperiodes is er wegzijging. Gebieden met overwegend kwel zijn te vinden in de beekdalen, langs waterlopen en rond de hoger gelegen infiltratiegebieden, zoals:

  • Oostelijk van de stuwwal van Montferland. Hier is de afvoer van de Grote Wetering (bij Waalse water) mede afhankelijk van kwelwater afkomstig van deze stuwwal van Montferland.
  • Van oudsher natte gebieden bij Bredevoort en Dinxperlo

De in kaart 7.1 (grondwatertrappen) weergegeven natte gebieden staan vaak onder invloed van kwel. Op plaatsen waar het grondwater niet weg kan (zoals bij het Korenburgerveen) is dit de oorzaak van de nattere omstandigheden.


Kaart 7.1 Grondwatertrappen beheersgebied Oude IJssel