Landschap & landgebruik

Landschap

In het beheersgebied komen diverse landschapstypes voor, variërend van hoogveenontginningslandschap tot uiterwaarden. Het beheersgebied van de Schipbeek wordt gekenmerkt door een dekzandlandschap, dat vooral bestaat uit: natte heide en broekontginnningslandschap, kampenlandschap en jong ontginningslandschap. Dit laatste komt vooral veel voor in het oosten bij de Buurserbeek. Helemaal in het westen ligt rivierenlandschap. Opvallend is het lage aandeel stedelijk gebied in het beheersgebied en het voorkomen van hoogveenontginningslandschap. Hoogveen zelf is nog maar zeer beperkt aanwezig (zie natuur).

Vanaf de Duitse grens tot de N18 (tussen Eibergen en Haaksbergen) bestaat het landschap langs de beek uit diverse natuurgebieden. De tussenliggende gebieden zijn veelal agrarisch en hebben een kleinschalig karakter. In dit gebied komen langs de beek veel vakantiehuisjes voor. In dit traject heeft de beek een duidelijk beekdal met op verschillende plekken (stuif)duinen. Vanaf de N18 verandert het landschap. Het wordt meer open en het grondgebruik is voornamelijk agrarisch. Wel stroomt de beek nog langs het natuurgebied Needse Achterveld en Huize Diepenheim. Op deze locaties is het landschap weer kleinschaliger. Vanaf stuw Nieuwe sluis, waar de naam van de beek verandert van Buurserbeek in Schipbeek, wordt het landschap vlakker en het grondgebruik grootschaliger, vooral veehouderij. Dit gebied, dat doorsneden wordt door het Twentekanaal is relatief vlak, afgezien van de stuwwallen die er liggen. In de omgeving van Deventer, Dorth, Bathmen en Neede liggen enkele oude landhuizen en landgoederen.

Landgebruik

Het landgebruik in het beheersgebied van de Schipbeek lijkt veel op dat van de beheersgebieden Berkel, Oude IJssel en Baakse Beek. Het beheersgebied van de Schipbeek valt wel op door het relatief kleine aandeel van akkerbouw, bebouwing en wegen (zie tabel 2.2). In het beheersgebied van de Schipbeek is een groter aandeel veehouderij dan in de andere beheersgebieden, namelijk 70%.

Tabel 2.2: Verdeling van landgebruik in het beheersgebied Schipbeek naar hoofdklassen (LGN6, 2007

2.2

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten

[003SB] Herinrichtingprojecten in het stroomgebied van de Buurserbeek/Schipbeek: terug naar 1850? (Rapport, 2013)
[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000).
[004B] Historisch Waterbeheer, een benadering van historische watersystemen: definities en voorbeelden (Rapport, 2005)
[004SB] De Buurserbeek, terug naar vroeger (Rapport, 2003)
[006SB] Bouwstenen voor een meer natuurlijke Buurserbeek (Boek, 1998)
[008SB] Herstelmogelijkheden Buurserbeek achtergrond bij Visie (Rapport, 1999)
[012SB] Rapport Dortherbeek (Rapport, 2003)