Natuur

Natuurgebieden

Kaart 2.5: Natuur in beheersgebied Schipbeek

In het beheersgebied van de Schipbeek liggen vier Natura-2000 gebieden. Al deze Natura-2000 gebieden liggen deels in een ander waterschap of in Duitsland (zie kaart 2.5 of klik of linkjes):

Naast de Natura-2000 gebieden liggen de volgende natuurgebieden in het beheersgebied:

Tevens raakt het beheersgebied aan de landgoederen: Kranengoor, Ampsen en Verwolde die in het Berkel beheersgebied liggen. Er liggen geen beschermde natuurmonumenten binnen het beheersgebied van de Schipbeek.

Grote delen van het beheersgebied van de Schipbeek vallen onder het Nationale Natuurnetwerk en bijhorende Provinciale Natuur Netwerken van Gelderland en Overijssel. Deze beleidskaders zijn de opvolgers van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur, wordt ook wel nationaal natuur netwerk genoemd) en EVZ (Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszone). De natuurnetwerken hebben als doel het verbinden van natuurgebieden (www.gelderland.nl). Watergangen spelen hierbinnen een belangrijke rol omdat dit van nature aanwezige lijnvormige elementen zijn waarlangs dieren en planten zich kunnen verspreiden.

Natte natuur

Het watersysteem heeft naast de verbindende functie zelf ook (hoge) natuurwaarde. Diverse wateren zijn aangewezen als SED water (Specifiek Ecologische Doelstelling).

  • Dortherbeek (type laaglandbeek)
  • Bovenloop van de Buurserbeek (type laaglandbeek)
  • Oude Omvloed-Watergang v.d. Molenhoek en Steenhaarse Watergang, Twee zijtakken van de Buurserbeek (type plateaubeek en veen/heidebeek)

Er zijn geen HEN wateren (Hoogste Ecologisch Niveau) aangewezen. Meer informatie over HEN en SED wateren is te vinden op de site van de provincie Gelderland (HEN en SED wateren).

Een groot deel van de hoofdwatergangen zijn aangewezen als KRW waterlichaam. In het onderdeel waterkwaliteit wordt nader ingegaan op de waterkwaliteit en ecologie van deze watergangen.

Ook in het Duitse deel van het stroomgebied zijn natuurdoelen toegekend aan de Schipbeek en Zoddebeek zelf of delen van het stroomgebied. Het gaat onder andere om veengebieden die op de grens van Nederland en Duitsland liggen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van Kreis Borken.

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten

[017SB] GGOR (gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem) rapportage Buurserzand Haaksbergerveen (conceptrapport, 2014)
[018A] Waterplan Gelderland 2010-2015 (Rapport, 2009)
[038SB] Natura 2000 Gebiedsanalyse voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)) Buurserzand en Haaksbergerveen (Rapport, 2014)