Kwel en wegzijging

De kwel (uittredend grondwater) en wegzijging kennen grote gelijkenis met de grondwaterstanden (kaart 7.1). In natte gebieden is vaak sprake van kwel, in de droge gebieden wegzijging. Alleen het Buurserveen is hierop een uitzondering. Hier zijn natte omstandigheden te wijten aan het vasthouden van water en niet aan kwel.

Het grootste deel van het beheersgebied heeft beperkte inzijging. In de beekdalen en langs de flanken van de stuwwalen treedt kwel op, meestal ter plaatse van een watergang. Het Holterbroek en Markelose broek (bij de stuwwal Markelo-Holten) zijn voorbeelden van kwelgebieden. Ook is er aanzienlijke kwel in het stroomgebied van de Dortherbeek.

Het laag gelegen Twentekanaal heeft een constant peil van ongeveer 10 m+N.A.P. en snijdt de goed doorlatende Kwartaire afzettingen aan. Hierdoor oefent het Twentekanaal een drainerende werking uit op de directe omgeving.

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten

[004SB] De Buurserbeek, terug naar vroeger (Rapport, 2003)
[015SB] Hydrologisch onderzoek Dortherbeek (Rapport, 2011)
[016SB] Kringen in het water, Heden en verleden van de Alstätter Aa Buurserbeek Schipbeek (Boek, 2005)