Grondwateronttrekking en - stroming

Kaart 7.2 GW stroming

Kaart 7.2: Grondwateronttrekkingen en –stroming. (Informatie over de provincies Gelderland en Overijssel verschilt ten aanzien van sommige kaartlagen. Niet alle onttrekkingen in Overijssel zijn zichtbaar.)

De grondwaterstroming in het freatisch pakket is bovenstrooms van het Twentekanaal voornamelijk (noord)westelijk gericht. Benedenstrooms van het Twentekanaal is de stroming westelijk gericht. De stuwwal bij Markelo-Holten is duidelijk zichtbaar met lokale stroming naar de Schipbeek. Het Markelose Broek is een gebied met een beperkt verhang en grondwaterstroming.

In het beheersgebied komen enkele grote en veel kleine onttrekkingen voor (kaart 7.2). De grootste onttrekking is de Vitens (drinkwaterbedrijf) drinkwaterwinning bij het Noordijkerveld bij Neede. In het beheersgebied komen verder diverse industriële onttrekkingen en (tijdelijke) bronbemalingen voor, zoals ten zuiden van Neede. In droge periodes wordt op veel plaatsen grondwater onttrokken om het land te beregenen. In het Gelderse deel wordt in totaal bijna 1.3 miljoen m3 per jaar onttrokken, waarvan ongeveer twee derde drinkwater bij Neede. In de provincie Overijssel zijn er veel grondwateronttrekkingen doch deze onttrekkingen voor beregening in de landbouw zijn geen onderdeel van de Overijsselse dataset.

Grote onttrekkingen in de buurt van het beheersgebied van de Schipbeek hebben ook invloed op het grondwater in het beheersgebied. Het gaat onder meer om een winning bij Holten en Markelo (beheersgebied van waterschap Vechtstromen) en in Deventer (waterschap Groot Salland).

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten